Juridische informatie & Algemene Voorwaarden

 Print

Laatste update: 30.03.2017

Introductie

De volgende algemene voorwaarden ("Voorwaarden") vormen een wettelijke overeenkomst tussen u ("u", "uw") en SumUp Payments Limited ("SumUp", "wij", "onze" of "ons") die uw gebruik regelt van onze verwerkingsprocessen van betalingen en andere diensten, onze mobiele applicatie ("App" of "Software") en elke versie van onze aanvaarding van de kaart-apparaten ("Terminal") (samen de "Diensten").

SumUp is een volledig geautoriseerde betaalinstelling („Payment Institution“) gereguleerd door de Financial Conduct Authority en is een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht in Engeland en Wales met registratienummer 07836562 en met maatschappelijke zetel te 32 - 34 Great Marlborough St, Londen W1F 7JB, VK.

Deze overeenkomst is verdeeld in drie delen: Deel een beschrijft alle voorwaarden die op uw gebruik van de Diensten van toepassing zijn. Deel twee beschrijft alle voorwaarden inzake de verwerking van betalingen in het kader van de Diensten. Deel drie bevat aanvullende juridische termen ter bepaling van de rechtsverhouding tussen u en ons.

Om onze diensten te gebruiken moet u deze Voorwaarden volledig kunnen accepteren samen met ons privacybeleid (https://sumup.nl/juridische-informatie/privacy-beleid/) ("Privacybeleid") en met aanvaarding van deze voorwaarden, bevestigt u dat u ons privacybeleid hebt gelezen, begrepen en aanvaard.

 

DEEL ÉÉN - De diensten

 

1. Algemeen

 

1.1 Onze diensten stellen u in staat om betaalkaart transacties ("Transactie") voor uw klanten ("Cardholder") te aanvaarden in combinatie met het gebruik van uw compatibele mobiele apparaat, onze App en een Terminal (die niet nodig is voor manueel ingevoerde transacties). Wij bieden een bijgewerkte lijst van alle compatibele mobiele apparaten (sumup.nl/kaartlezer) en de aanvaarde betaalkaarten (sumup.nl/prijzen/) aan op onze website.

1.2. U kunt gebruik maken van de diensten via een Terminal die door ons wordt geleverd of door handmatige invoer van de betaalkaart informatie. Wanneer u transacties via één van onze terminals wilt aannemen, zal deze terminal worden gebruikt om Transacties tussen de betaalkaart en onze servers te verwerken en te authoriseren.

1.3 Eventueel stellen wij u niet aan een kaart gebonden aanvullende diensten ter beschikking, die het u mogelijk maken om e-commerce betalingen te accepteren via een applicatie van een derde (een „partnerapplicatie“), bijv. door een mobiele app of een webseite, die door een partner (de „partner“) in het kader van een aparte zakelijke relatie tussen u en de partner worden gedaan. Mocht u uitsluitend e-commerce betalingen accepteren, dan zijn de in deze overeenkomst vastgelegde bepalingen met het oog op kaartenleestoestellen en methoden betreffende het voorleggen van een kaart door de betalende partij niet van toepassing.

Wij zijn uitsluitend verantwoordelijk voor de als bestanddeel van de partnerapplicatie geleverde betalingsdiensten. De functionaliteit van de partnerapplicatie of van andere diensten, die de partner aan u of aan de kaarthouders levert, vallen niet onder onze verantwoordelijkheid.

Voor zover tussen u en de partner overeengekomen, kunnen wij kosten in rekening brengen, die naast onze transactiekosten ook een heffing in opdracht van de partner bevatten om de betalingen te innen, die u verschuldigd bent aan een partner in het kader van de met de partner aangegane zakelijke relatie (de „partnerheffing “).

1.4. Wij zullen alle gelden die volgen uit uw transacties aan ons crediteren en zullen bedragen aan u overmaken op uw bankrekening ("Uitbetaling") die onder deze Voorwaarden aan u verschuldigd zijn nadat we ze hebben ontvangen. Vóór elke Uitbetaling zullen we de toepasselijke vergoedingen ("Fees") aftrekken de bedragen voortkomende uit uw transacties. In het geval dat u een prijsplan selecteert ("Plan") betaalt u op elke toepassing terugkerende kosten op basis van het Plan dat u selecteert. Onze huidige Fees en plannen staan ​​vermeld op onze website (https://sumup.nl/pricing/).

1.4.1. Door deze Algemene Voorwaarden te accepteren, verklaart u en verzoekt u aan ons dat wij gecombineerde tarieven mogen rekenen voor verschillende kaartproducten zoals in het tarievenschema staan weergegeven.

1.4.2. Wij zullen u toegang verstrekken tot uw rekeningafschriften. Door deze Algemene Voorwaarden te accepteren, gaat u er mee akkoord dat wij informatie omtrent tarieven samenvoegen op basis van merk, wijze van gebruik, betaalmethode en de hoogte van de bijbehorende afwikkelingsvergoeding van de transactie, indien van toepassing. Deze gegevens worden voor u beschikbaar gemaakt op gezette tijden, ten minste eenmaal per maand en op een manier die het u mogelijk maakt om de informatie op te slaan en te reproduceren in ongewijzigde vorm.

1.5 Onze verplichtingen uit hoofde van deze Voorwaarden zijn beperkt tot het verstrekken van een Account en de Diensten. We zullen alle redelijke middelen gebruiken om de Diensten vierentwintig (24) uur per dag, zeven (7) dagen per week, het hele jaar door aan u te leveren. Wij kunnen echter naar eigen goeddunken het leveren van de Diensten aan u opschorten, of de duur hiervan beperken, in verband met onderhoudswerkzaamheden of, indien opgedragen door de wet als u er niet in geslaagd heeft om te voldoen aan de materiële verplichtingen onder deze Voorwaarden, of indien een redelijk vermoeden van witwassen of financiering van terrorisme bestaat.

1.6. Wij bieden u een Omzetgeschiedenis en verdere systemen ter analyse, indien van toepassing.

1.7. We kunnen op elk moment de Diensten aanpassen of met onmiddellijke ingang wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

1.8 Wij behouden ons het recht om een derde partij te benoemen om sommige of alle van onze verplichtingen uit hoofde van deze Voorwaarden te vervullen.

 

2. SumUp Account

 

2.1 Om van de diensten van SumUp gebruik te kunnen maken dient u zich te registreren door middel van aanmelding voor een SumUp account ("Account"). U bevestigt dat alle door u aangeboden informatie over u en/of uw bedrijf geldig is op het moment van het aangaan van deze voorwaarden. Na het succesvol aanmelden ontvangt u een bevestigings e-mail naar uw primaire, geregistreerde e-mailadres. U mag slechts één (1) rekening te openen, tenzij wij uitdrukkelijk de opening van aanvullende rekeningen of sub-rekeningen goed keuren. U moet ervoor zorgen dat de gegevens gerelateerd aan uw Account altijd accuraat en up-to-date zijn.

2.2 U dient een redelijk beschrijvende naam ter identificatie te kiezen die uw bedrijf duidelijk identificeert, en een juist bijbehorend telefoonnummer. De naam ter identificatie en het telefoonnummer kunnen verschijnen op het rekening afschrift van de Cardholder.

2.3 Als u zich heeft geregistreerd en aangemeld voor een account, en deze voorwaarden heeft aanvaard, kunnen wij een eventueel een creditcheck over u uitvoeren en kan het nodig zijn om aanvullende documentatie te leveren zodat wij de nodige controles uit kunnen voeren in overeenstemming met de geldende Wwft (Wet tegen witwassen en financiering terrorisme) regelgeving zoals bepaald door ons naar onze eigen discretie. We mogen mbt die kredieten inlichtingen verkrijgen en bij deze nieuwe controles zal u ons helpen voor zover nodig.

2.4 De beslissing of uw identiteit naar behoren is geverifieerd volgens paragraaf 2.3 wordt geheel op basis van eigen goeddunken genomen. Totdat u succesvol bent geïdentificeerd en gecontroleerd door ons, vormen deze Voorwaarden een voorlopig akkoord dat u volledig bindt en wij behouden het recht om alle diensten te beëindigen of niet te starten om alle diensten te bieden onder deze Voorwaarden op enig moment gedurende deze periode.

2.5 Uw account zal worden geregistreerd op een van onze servers. We zullen een bedrag gelijk aan het bedrag dat u aan ons verschuldigd ben apart houden, gescheiden van onze eigen gelden, maar samen met de bedragen die we ten behoeve van andere rekeningen er op na houden, in een aparte bankrekening in overeenstemming met onze wettelijke verplichtingen.

2.6 Als uw SumUp account gedurende twee (2) jaar achtereenvolgend geen activiteit bevat, hebben wij het ​​recht om een melding naar uw geregistreerde e-mailadres te sturen, en in het geval dat u niet reageert op dit bericht binnen dertig (30) dagen, ter verklaring dat u uw account wilt houden, zullen we automatisch uw account sluiten. Uw fondsen zullen worden behandeld volgens de toepasselijke wet, en indien toegestaan, ten behoeve komen van SumUp.

 

3. Beperkingen van het gebruik van de Diensten

 

3.1 Om onze diensten te gebruiken heeft u een compatibel mobiel apparaat nodig en een internetverbinding, aan u geleverd door derden. Zulke derden kunnen u voor het gebruik van een mobiel apparaat en/of internetverbinding kosten in rekening brengen. U bent zelf verantwoordelijk voor de betaling van dergelijke kosten.

3.2 Door deze voorwaarden te accepteren bevestigt u dat u een natuurlijk persoon of juridische entiteit bent die alleen uit uw/haar eigen commerciële of professionele belangen handelt, en dat op het moment van ondertekening van deze voorwaarden u zal worden gemachtigd om zaken te doen in één of meer van de door ons ondersteunde landen ("Gebieden"). Wij leveren een overzicht van de gebieden op onze website (sumup.nl/pricing) en updaten deze van tijd tot tijd. Als u een natuurlijke persoon bent, dient u achttien (18) jaar of ouder zijn om de diensten te gebruiken. We kunnen op elk moment eisen dat u ons van een bewijs van uw leeftijd voorziet.

3.3 Door het accepteren van deze voorwaarden gaat u ook akkoord met de zogenaamde netwerk regels ("Network Rules") zoals uiteengezet door de credit card organisaties, waaronder, maar niet beperkt tot: Visa , Mastercard en American Express (samen, "Card Schemes"). Het netwerk dat een aantal van onze handelaren aangaan van een aparte overeenkomst met één van onze acquiring bank partners of de Card Schemes zelf, afhankelijk van de omvang van hun transacties. Als u zo‘n handelaar bent zullen wij u op de hoogte houden en bieden wij u een aparte overeenkomst op dat moment. In het geval van conflict tussen deze voorwaarden en dergelijke overnemende overeenkomst, zijn de voorwaarden van de overnemende overeenkomst voorrang voor de beslechting van dit conflict.

3.4 Zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming door ons heeft u geen recht om Transacties betreffende goederen en/of diensten aan te nemen (i) die niet zijn bedoeld voor uw eigen rekening of worden verstrekt in opdracht van een derde partij anders door u geaccepteerd; (ii) die niet worden voorzien in de normale uitoefening van uw bedrijfsactiviteiten zoals door ons geïdentificeerd, zoals het accepteren van terugbetalingen van een eerder verleend krediet of van een contante betaling door u aan de Kaarthouder die eerder geschied is, (iii) met betrekking tot of verbonden aan een illegale inhoud, die is onderworpen aan de bescherming van minderjarigen volgens de geldende wetgeving; of instructies voor het maken van wapens of springstoffen; (iv) die gerelateerd zijn aan gokdiensten, al dan niet illegaal, onder toepasselijke wetgeving; (v) die gerelateerd zijn aan seksshops of pornografisch entertainment (behalve erotieke magazines), (vi) die verband houden met wapens of illegale drugs en/of producten, (vii) die gerelateerd zijn aan alcohol of tabak, voor zover alcohol en tabak vertegenwoordigen de enige producten die door dit bedrijf, (viii ) waarvan we redelijkerwijs geloven dat deze mogelijkerwijs een beschadiging van één van de Card Schemes of op onze reputatie toe kunnen dienen, (ix) die verboden zijn krachtens de wetten of regelingen die van toepassing zijn op u, aan de kaarthouder of voor een van uw producten of diensten of die zijn anders illegaal. We zullen naar eigen goeddunken beslissen of uw gebruik van de diensten toe te schrijven aan een van de bovenstaande producten of diensten en dus niet in overeenstemming met de voorwaarden wordt geacht. Wij behouden ons het recht om naar eigen goeddunken om categorieën van verboden transacties of zakelijke categorieën toe te voegen door deze categorieën ofwel in deze Voorwaarden of een acceptable use policy op onze website op te nemen en openbaar te maken. (http://supportnl.sumup.com/)

3.5 Als u zulks een transactie probeert uit te voeren, of uitvoert, waarvan wij geloven dat deze in strijd is met deze voorwaarden, de wet, of ons, onze Diensten of onze verwerkers aan schade blootstelt (inclusief, maar zonder beperking van fraude, merk- of reputatieschade, beschadiging van criminele handelingen) behouden wij het ​​recht om de Transactie te blokkeren, op te schorten of terug te roepen; en/of tot het sluiten of opschorten van uw Account over te gaan; en/of om de transactie te melden aan het desbetreffende politiebureau; en/of een schadevergoeding van u te eisen, en / of u een administratieve vergoeding van maximaal 200 euro in rekening te brengen als een van de bovenstaande gevallen van toepassing is.

 

4. Terminals & Software

 

4.1 U kunt onze Terminals kopen, leasen of lenen voor een aankoopprijs of lease termen zoals bepaald door ons van tijd tot tijd of zoals gepubliceerd op onze website (sumup.nl/prijzen). Aparte voorwaarden kunnen van toepassing zijn voor de aankoop.

4.2 U kunt slechts één terminal per account te gebruiken. Op aanvraag kunnen wij u voorzien van een aantal terminals voor eventuele aanvullende rekeningen of sub-accounts.

4.3 Het is niet toegestaan ​​een Terminal te verkopen, te verhuren, in licentie te geven of over te dragen aan een derde, noch het toestaan ​​van het gebruik van de terminal door een derde partij. U bent ook niet toegestaan ​​om de software of de hardware van de terminal te wijzigen op wat voor manier dan ook. U dient de terminal niet te gebruiken voor enig ander doel dan het aanvaarden van Transactions via uw geïnstalleerde versie van de App.

4.4 Behalve voor een bepaalde aankoop van de terminal, een ons verzoek, zult terug de terminal aan ons, ofwel bij beëindiging of het verstrijken van deze Voorwaarden of om een bestaande terminal vervangen. In het geval u van uw beëindigen van deze Voorwaarden, zult U de terugkeer van de Terminal op eigen kosten verzorgen.

4.5 U zult alle applicatie-updates installeren om gebruik te blijven maken van de Diensten.

 

5. Uw verplichtingen

 

5.1 U kunt onder deze voorwaarden betalingen accepteren met uitsluitend Terminals die door ons aan u werden verstrekt.

5.2 U zult niet aanvaarden elke Transacties waarbij de betaalkaart niet alle elementen die typered zijn voor die soort kaart, waar de betaalkaart lijkt te worden gemanipuleerd bevatten of beschadigd is, of wanneer de betaalkaart is verlopen.

5.3 Zonder onze toestemming kunt u geen minimum transactie bedrag instellen die hoger is dan EUR 1. 00 voor iedere Transactie. Bovendien zult u Kaarthouders voorzien van ten minste de gelijke voorwaarden als die u verstrekt aan klanten die contant betalen voor uw goederen en / of diensten en daarbij zult u Kaarthouders geen extra bedragen of toeslagen in rekening brengen.

5.4 U dient uw account en uw Transactie geschiedenis in de gaten te houden, en eventueel voor terugbetaling aan de respectieve Cardholder zorgen in het geval van transacties die u niet had moeten ontvangen, e.g. een hoger bedrag dan de bedoeling was.

5.5 U dient ons te informeren betreffende eventuele wijzigingen van de informatie die u verstrekt ten tijde van het aangaan van deze Voorwaarden, met inbegrip van wijzigingen in de soort of de aard van uw bedrijf, veranderingen in het assortiment, de verkoop of verhuur van uw bedrijf of een andere verandering van eigenaar, elke wijziging van de rechtsvorm of de naam van uw bedrijf, wijzigingen van het adres of de bankgegevens van het bedrijf, een materiële negatieve verandering in uw financiële situatie en de veranderingen in de informatie die U heeft verstrekt in overeenstemming met de wetten tegen het witwassen en financiering van terrorisme.

5.6 U dient SumUp reclame materiaal dat u van ons ontvangt in het zicht op of rondom uw bedrijfspand te plaatsen. Dergelijk materiaal kan bevatten: stickers voor uw winkel, winkel of auto-venster met het SumUp-logo en/of logo van de kaartuitgevende partijen, of tekens of folders dat moet worden weergegeven door de kaartuitgevende partijen, wet of SumUp.

5.7 U dient aan de kaarthouder een op papier afgedrukte bevestiging van Transactie te voorzien, indien dit vereist is volgens relevante wetgeving of Card Scheme regelgeving. Daarnaast kunt u Kaarthouders voorzien van de optie (maar niet in plaats van een papieren ontvangstbewijs indien deze wettelijk verplicht is) om een ontvangstbewijs voor de transactie via e-mail of sms ontvangen.

5.8 U erkent dat u als enige verantwoordelijk bent om ervoor te zorgen dat uw account login gegevens veilig zijn voor andere personen, dat geen enkele gebruiker van de terminal de gegevensinvoer zal manipuleren en dat er geen ongeoorloofd gebruik zal worden gemaakt van uw account, terminals of van elke andere vertrouwelijke informatie in verband met het gebruik van de Diensten. Als u vermoedt of weet dat uw rekening is gebruikt zonder toestemming dient u ons onmiddellijk hiervan op de hoogte te stellen, en/of uw wachtwoord te wijzigen via onze website. We zullen alle redelijke maatregelen nemen om onbevoegd gebruik van uw gegevens te voorkomen zodra we een dergelijke kennisgeving ontvangen.

5.9 U bent verplicht om te voldoen aan de toepasselijke bepalingen van de Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS) gedurende de looptijd van deze voorwaarden ("PCI-compliance"). In het bijzonder dient u te voldoen aan deze regels met betrekking tot de opslag, verwerking en overdracht van betaalkaart-gegevens. Informatie over de PCI-DSS is beschikbaar op de website van de PCI Raad, http://pcisecuritystandards.org .

5.10 U moet onmiddellijk alle verklaringen (bijvoorbeeld facturen of overzichten van uitbetalingen) die door ons worden verstrekt, zowel als de uitbetalingen, terugbetalingen, terugvorderingen of andere transacties, betaald of afgeschreven van uw bankrekening of de Kaarthouder beoordelen. U kunt bezwaar maken tegen de uitspraak on, uiterlijk binnen vijfentwintig (25) bedrijf dagen ("Business Day" : elke dag van maandag tot vrijdag, maar niet met inbegrip van feestdagen of andere feestdagen in Engeland) na ontvangst van de desbetreffende verklaring of de datum van de desbetreffende betaling. Het overschrijden van deze periode wordt opgevat als goedkeuring. Wij behouden ons het recht voor om gecorrigeerde verklaringen nieuw uit te geven of eventuele betalingen na het verstrijken van deze termijn te corrigeren. Behalve zoals vereist door de wet, zal u als enige verantwoordelijk worden gehouden voor het bijhouden van alle door u gemaakte transacties en andere gegevens met betrekking tot uw account en uw gebruik van de Diensten.

DEEL TWEE - Payment Processing

 

6. Fondsen

 

6.1 Ten behoeve van deze voorwaarden geeft u ons, en elke financiële instelling waarmee wij samenwerken, nadrukkelijk toestemming om ter uwer belang gelden vast te houden, te ontvangen en uit te betalen zoals uiteengezet in paragraaf 1.3. De bovengenoemde authorisatie zal in haar volledigheid van kracht en effect blijven totdat uw account is gesloten of beëindigd. Uitbetalingen op uw bankrekening worden uitgevoerd, ten minste gedeeltelijk, door derden financiële instellingen (bijvoorbeeld de banken waar u en wij onze bankrekeningen houden) en wij zijn niet verantwoordelijk voor het uiteindelijke krediet van fondsen op uw bankrekening zodra we de fondsen aan uw bank uitbetaald hebben.

6.2 U zult geen rente ontvangen noch andere inkomsten betreffende geld op uw Account. U wijst onherroepelijk ons alle rechten en wettelijke belangen toe van de eventuele rente en / of andere inkomsten die kunnen voortvloeien uit of zijn toe te schrijven aan de fondsen in uw rekening.

6.3 In het geval dat u Transacties waarbij de Cardholder's creditcardgegevens handmatig zijn ingevoerd in onze App of de Cardholders' smartphone voor een totaal bedrag van meer dan onze drempel, in een slepende periode van zeven dagen verwerkt, zal SumUp het bedrag boven deze drempel gedurende dertig (30) dagen vasthouden voor de gelden op uw rekening worden overgemaakt. Als om welke reden ook de bovenvermelde drempel overschrijdt, kunt u contact met ons opnemen om te vragen om een versneld uitbetalingsschema. Gebaseerd op een aantal factoren, zal SumUp uw verzoek overwegen om te bepalen of u in aanmerking komt voor een dergelijke versnelling van uitbetalingen. De drempel voor dergelijke handmatig ingevoerde Transacties kan worden gevonden in het fee gedeelte van onze website (sumup.nl/prijzen).

6.4 Wij zullen geen uitbetalingen van fondsen doen met betrekking tot transacties die nog niet door ons zijn ontvangen van de aangewezen financiële instellingen.

6.5 We behouden het recht om een onderzoek in te stellen of het oplossen van eventuele lopende geschillen met betrekking tot uw Account, en als gevolg daarvan kunnen we de toegang tot uw geld voor de tijd die het onderzoek duurt daartoe beperken. We kunnen ook de toegang tot uw fondsen beperken, zoals vereist door de wet of een rechterlijke uitspraak.

 

7. Reserve

 

7.1 Ten doele van het waarborgen van onze betalingsverplichtingen onder deze Voorwaarden behouden wij het ​​recht om ten allen tijden tijdelijk uitbetalingen te onthouden. We mogen een risico-profiel-gebaseerde Reserve behouden naar eigen goeddunken op elk moment voor uw gebruik van de Diensten.

7.2 Desalniettemin het genoemde in sectie 7.1, zal de reserve ook dienen als een verzekering in ons belang, en we zullen het recht behouden om bedragen af te schrijven van deze reserve die u ons verschuldigd bent onder deze voorwaarden, waaronder wat voor rekening tekort dan ook, zonder waarschuwing van tevoren in elk individueel geval.

7.3 Als u een bedrag aan ons verschuldigd bent dat het bedrag van de reserve overschrijdt, zult u onmiddellijk, doch uiterlijk binnen 3 werkdagen resterende bedrag moeten voldoen. U authoriseert ons hierbij nadrukkelijk om elke van de aan ons verschuldigde bedragen, inclusief eventuele kosten en uitgaven in verband met de incasso hiervan, van uw bankrekening af te schrijven die u gebruikt om uitbetalingen van ons te ontvangen en / of uw creditcard of bankrekening die gebruikt is voor inkoop en ontvangst van een van onze terminals ofwel een rekening die gebruikt is om uitbetalingen te voldoen. Het verzuim van uw kant volledige bedragen te betalen die u ons verschuldigd bent zal een schending van deze Voorwaarden zijn, en U zult alle kosten in verband met het verzamelen van dergelijke bedragen, met inbegrip van maar niet beperkt tot juridische vergoedingen en kosten, incassobureau vergoedingen en eventuele rente.

 

8. Terugboekingen

 

8.1 Het bedrag van een transactie kan worden gestorneerd als de Transactie wordt betwist, wordt omgekeerd om welke reden dan ook door het desbetreffende Card Scheme, onze processor, de Cardholder of een van onze aangewezen financiële instellingen, niet bevoegd was of we reden hebben om te geloven dat de Transactie niet was toegestaan, of is naar verluidt op onwettige wijze werd uitgevoerd, als verdacht wordt gezien, of in strijd met deze Voorwaarden ("Chargeback").

8.2 U dient ons te helpen wanneer gevraagd, mogelijk op uw eigen kosten, om elk van de uitgevoerde transacties te onderzoeken en erkent dat uw weigering om ons te helpen in een tijdig kader, inclusief het aanleveren van de relevante documentatie, niet later dan tien (10) werkdagen vanaf ons verzoek, kan leiden tot een onomkeerbare terugboeking. Wij behouden ons het recht voor om een vergoeding voor het onderzoeken en / of bemiddelen van elke Chargeback te rekenen; eventuele vergoedingen worden bekendgemaakt van tijd tot tijd op onze website (sumup.nl/pricing/).

8.3 Als een geschil betreffende een Chargeback niet is opgelost door ofwel de kaart uitgevende bank of Card scheme in uw voordeel of als u ervoor kiest om een Chargeback niet te betwisten, behouden wij ons het recht om u het oorspronkelijke Transactiebedrag plus de Fees in rekening te brengen en het oorspronkelijke transactie bedrag terug te crediteren aan de Kaarthouder.

8.4 Als we vaststellen dat U overmatig veel Chargebacks ontvangt, zijn wij gerechtigd Uitbetalingen te vertragen van Uw account naar uw bankrekening, een Reserve in een hoeveelheid die redelijkerwijs door ons te dekken wordt geanticipeerd en bijbehorende vergoedingen, of het beëindigen of op te schorten van de Diensten en sluiten van Uw account.

 

9. Terugbetalingen en retouren

 

9.1 Onder deze voorwaarden en door het accepteren van Transacties met de Diensten, zult u uw omzet en terugbetalingen verwerken via uw account in overeenstemming met deze Voorwaarden en de Network Rules.

9.2 Onder de Network Rules dient u - met andere eisen – ten tijde van een aanschaf bij u, een redelijk retournerings- en annuleringsbeleid aan te bieden voor uw klanten, en geen cash geld terug te geven in zulke gevallen, tenzij vereist door de wet, en niet om geld of een ander voorwerp van waarde te accepteren voor het maken van een Transactie terugbetaling.

9.3 Het bedrag van de refund dient inclusief belasting toegevoegde waarde (BTW) te zijn om te worden terugbetaald en kan niet hoger zijn dan het bedrag van de oorspronkelijke transactie.

9.4 In het geval van een ruil, gedeeltelijke terugkeer, foutieve transactie of foutief transactiebedrag zult U het totale bedrag van de oorspronkelijke transactie altijd eerst betalen en dan een nieuwe Transactie starten voor nieuwe goederen en / of diensten die worden verkocht of bedragen daadwerkelijk ten laste.

9.5 Terugbetalingen worden verwerkt via uw account zijn bevoegd tot dertig (30) dagen vanaf de dag dat U de Transactie initiëerde. We zullen van u het oorspronkelijke transactie bedrag plus de Fees van u in rekening brengen en het oorspronkelijke transactie bedrag terug aan de Kaarthouder krediteren.

9.6 Als we vaststellen dat u een overmatige hoeveelheid aan restituties verwerkt, kunnen wij uw terugbetaling optie uit schakelen.

 

10. Belastingen

U bent aansprakelijk voor het vaststellen, het verzamelen, inhouden, rapporteren en het overmaken van belasting naar de juiste belastingdienst, alle belastingen geëvalueerd, gemaakte of moet worden geïnd, betaald of ingehouden om welke reden in verband met het gebruik van onze diensten. Indien nodig om dit te doen door een wet of een overheid zijn wij bevoegd, maar niet verplicht om uw account gegevens en de geschiedenis van transacties te melden aan de bevoegde autoriteiten.

 

DERDE DEEL - Extra Algemene voorwaarden

 

11. Onze verplichtingen

 

11.1. Tot het hoogste niveau van de wet ons toelaat, zijn wij niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade en/of wanprestatie onder deze voorwaarden, die het gevolg zijn van onze naleving van wet- en regelgeving eisen en met de Network Rules, geen kracht overmacht en ventilatieopeningen of uw schending van deze Voorwaarden of enige toepasselijke wet-en regelgeving.

11.2. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige indirecte of gevolgschade met inbegrip van gederfde winst of verlies van reputatie.

11.3. Niets in deze Voorwaarden zal onze aansprakelijkheid voor enige wettelijke verplichting die niet bij overeenkomst tussen partijen kan worden uitgesloten of gewijzigd uitsluiten.

11.4. SumUp garandeert niet en is niet aansprakelijk voor het handelen of nalaten van een derde partij die betrokken is bij de Diensten of ten behoeve van derden reclame op onze website gemaakt.

11.5. We zijn niet aansprakelijk voor enige verstoring of aantasting van de Diensten of voor verstoringen of beperkingen van intermediaire diensten onder deze Voorwaarden.

11.6. In ieder geval zijn wij niet aansprakelijk voor claims, rechtszaken, schade of verliezen van een bedrag méér dan de Fees door ons verzameld voor de verlening van de Diensten aan u tijdens de laatste drie (3) maanden voorafgaand aan het optreden van de gebeurtenis waarop de uiteindelijke claim is gebaseerd.

11.7. Wij zijn niet aansprakelijk voor gebreken van derden hardware en andere producten die we kunnen verkopen of met de Diensten worden gedaan. De fabrikant, die als enige verantwoordelijk is voor de service en ondersteuning, specificeert zelf de garantie en andere voorwaarden voor die hardware en producten.

 

12. Schadeloosstelling

 

U zult ons en onze werknemers, bestuurders, agenten, gelieerde bedrijven en vertegenwoordigers en onze processors vrijwaren van en tegen alle claims, kosten (inclusief, zonder beperking vergoedingen redelijke advocaatkosten), verliezen en schade die voortkomen uit een claim , actie, controle, onderzoek of andere procedure als gevolg van (i) uw inbreuk op enige wet, regel of regelgeving van toepassing zijnde rechtsgebied of van een van de bepalingen van deze Voorwaarden, van de Network Rules of van enige andere aanvullende voorwaarden van toepassing aan uw account, of (ii) uw onrechtmatig of oneigenlijk gebruik van de Diensten, of (iii) een Transactie die door u via de Diensten, of (iv) uw schending van enig recht van derden, inclusief, zonder beperking enig recht op privacy , publiciteit rechten of intellectuele eigendomsrechten, of (v) de toegang en / of gebruik van de Diensten met uw unieke gebruikersnaam, wachtwoord of andere passende security code van een andere partij.

 

13. Vertrouwelijkheid en privacy

 

13.1. U en wij zullen vertrouwelijke informatie die u verkrijgt van ons of wij van u of van de kaarthouder in verband met deze overeenkomst als strikt vertrouwelijk behandelen, en in het bijzonder niet aan derden toegang verlenen tot dergelijke vertrouwelijke informatie. Met name operationele en / of handelsgeheimen van u of ons als enige niet-anonieme informatie over de kaarthouder zijn vertrouwelijke informatie. U en wij zijn verplicht te voldoen aan de toepasselijke regelgeving inzake gegevens en om adequate voorzorgsmaatregelen te nemen tegen het ongeoorloofd gebruik van kaarten en Cardholders ' gegevens. Dergelijke gegevens mogen slechts worden opgeslagen, indien en voor zolang als het absoluut noodzakelijk is.

13.2. Indien persoonlijke gegevens van Cardholders terug wordt overgedragen van ons aan u, kunt u alleen die gegevens gebruiken voor zover nodig is om grenzen te controleren, om fraudebestrijding te nemen of om defaults te vermijden, en niet voor andere doeleinden, zoals profiling (bv. evaluatie van koopgedrag) of voor verkoop- en marketingactiviteiten, tenzij de Kaarthouder expliciet instemt met ander gebruik. U zult dergelijke informatie niet publiceren of verspreiden aan derden, of de informatie voor marketing doeleinden aanwenden, tenzij u de uitdrukkelijke toestemming van de Cardholder ontvangt. U moet voldoen aan alle relevante wetgeving inzake gegevensbescherming.

13.3. Meer gedetailleerde informatie over hoe wij uw gegevens verzamelen, gebruiken en beschermen kunt u vinden in ons Privacy Beleidsplan op onze website (sumup.co.uk / privacy-beleid /).

 

14. Third Party Relations

 

Wij zijn geen partij in de juridische relatie tussen u en de Kaarthouder en wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot het onderliggende doel van alle transacties, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de kwaliteit en de aard van de goederen en diensten die u te koop aanbiedt, de verkoopprijs, kortingen, garantievoorwaarden, etc. U dient steeds u zelf te presenteren als een aparte entiteit van SumUp.

 

15. Termijn, Opschorting, beëindiging

 

15.1. U kunt uw account ten alle tijden beëindigen. We kunnen op elk moment uw Account opschorten, deactiveren of beëindigen voor enige of geen reden te allen tijde na voorafgaande kennisgeving aan u. We kunnen uw Account ook opschorten of beëindigen en sluiten zonder voorafgaande kennisgeving als: (i) u een onderdeel van deze Voorwaarden of enige andere voorwaarde die van toepassing is op bepaalde diensten die vallen onder aparte voorwaarden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot overtreden, de Network Rules, of (ii) we reden hebben om te geloven dat u in overtreding bent van enige wet of regelgeving die van toepassing is op uw gebruik van onze diensten, of (iii) we reden hebben om te geloven dat U op een of andere manier betrokken bent bij een frauduleuze activiteiten, witwassen van geld, financiering van terrorisme of andere criminele activiteiten hebben, of (iv) u een onaanvaardbare Krediet of fraude risico vormen voor ons, of (v) indien we redelijkerwijs van mening zijn dat uw account is gecompromitteerd of om andere redenen van veiligheid.

15.2. Als uw account wordt beëindigd of gesloten om wat voor reden dan ook dan zult u: (i) door deze voorwaarden gebonden blijven; (ii) onmiddelijk stoppen met het gebruik van de Diensten; (iii) erkennen dat de licentie voor toegang en gebruik van de Diensten verstrekt aan u onder deze voorwaarden zal eindigen; (iv) aanvaarden dat wij ons het recht voorbehouden, maar niet de verplichting, om al uw Account gegevens die zijn opgeslagen op onze servers te verwijderen, en (v) en wij niet aansprakelijk zijn jegens u of enige derde(n) voor de beëindiging van de toegang tot de Diensten of voor verwijdering van uw Account gegevens.

15.3. Na de effectieve beëindiging van uw account dient u onmiddellijk mogelijke openstaande bedragen die u op grond van deze voorwaarden aan ons verschuldigd bent te voldoen, en wij zullen zo ook alle verschuldigde bedragen onder deze voorwaarden aan u voldoen. Niettegenstaande voormelde bepaling, zijn wij gerechtigd de reserve te houden tot de account definitief wordt beslecht, met inbegrip van eventuele terugvorderingen, maar in ieder geval niet meer dan dertien (13) maanden na de effectieve beëindiging.

 

16. Mededeling

 

16.1. Schriftelijke communicatie en mededelingen van ons aan u worden per e-mail verzonden naar uw opgegeven e-mailadres of op onze website. Dergelijke communicatie en mededelingen worden beschouwd alszijnde door u ontvangen binnen vierentwintig (24) uur van de tijd geplaatst op onze website, of binnen vierentwintig (24) uur van de tijd naar u gemaild tenzij we bericht dat de e-mail niet is afgeleverd ontvangt.

16.2. Voor dit doel zult u ten alle tijden ten minste één geldig e-mailadres te houden in uw account. Wij zullen geen verantwoordelijkheid dragen wanneer het enige e-mailadres door u opgegeven niet geldig is of als u uw e-mailadres veranderd, maar hebben ons niet in kennis gesteld van een dergelijke wijziging.

16.3. U bent verplicht om regelmatig en frequent met mogelijke binnenkomende berichten van ons rekening te houden. E-mails kunnen links naar verdere communicatie bevatten op onze website. Waar de wetgeving vereist dat wij informatie aan u via een duurzaam medium zullen verstrekken, zullen wij of u een e-mail of u een melding sturen wijst u naar informatie op onze website op een manier die het mogelijk maakt om de informatie in gedrukte vorm te behouden. U is uw eigen verantwoording om kopieën van alle communicatie die we sturen ter beschikking om u te houden.

16.4. Naast het communiceren via e-mail, behouden wij ons het recht voor om u per brief of telefoon, indien van toepassing. Elke mededeling of kennisgeving per post wordt geacht te zijn ontvangen drie (3) Zakelijke dagen vanaf de datum van terbeschikkingstelling voor Britse post of binnen vijf (5) Zakelijk dagen van detachering voor de internationale functie.

16.5. We zullen stellen uw voorkeurstaal in op basis van het land dat u kiest tijdens de registratie en wij zullen u standaard communicatie in uw gekozen taal te sturen. Voor niet-standaard communicatie, behouden wij ons het recht voor met u te communiceren in het Engels. Documenten of mededelingen in welke andere talen zijn alleen voor het gemak en houden geen verplichting op ons om enige verdere communicatie in die taal te doen vormen.

 

17. Intellectuele eigendomsrechten

 

17.1. Intellectuele eigendomsrechten ("IP Rechten") betekent alle rechten die direct of indirect verband houden met de Diensten, de terminals, de website, internet domeinnamen, alle inhoud, de technologie met betrekking tot de Diensten en alle logo's waaronder, maar niet beperkt tot, auteursrechten, morele rechten, database-rechten, merken, naam rechten, gebruiksmodellen en modelrechten, octrooien, en alle andere exclusieve en niet-exclusieve wereldwijde rechten als nu kunnen bestaan ​​of ontstaan, worden verleend of overgedragen in de toekomst.

17.2. Wij (of onze licentiegevers) zijn de exclusieve eigenaar van alle IP rechten verbonden aan de Diensten en niets in deze Voorwaarden geldt als overdracht of concessie van de IP rechten aan u. U mag de IP rechten niet kopiëren, imiteren of er gebruik van zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

17.3. Wij verlenen u een persoonlijke, beperkte, niet-exclusieve, herroepbare, niet-overdraagbare licentie (zonder het recht op sublicentie) om elektronisch toegang tot en gebruik van de Diensten te maken met het doel om transacties te accepteren.

17.4. Zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, zult U niet (i) de rechten die zijn verleend aan u in deze Voorwaarden aan een derde overdragen; (ii) een derde partij de mogelijkheid bieden om de Diensten (te huur, lease of anderszins) te gebruiken; (iii) openen of te monitoren op inhoud, materiaal of informatie op enige SumUp systeem handmatig of door geautomatiseerde middelen zoals robots, spiders, schrapers, etc.; (Iv) kopiëren, reproduceren, veranderen, wijzigen, afgeleide werken, publiekelijk tonen, publiceren, uploaden, posten, verzenden, verkopen of op enigerlei wijze inhoud, materiaal of informatie van SumUp verspreiden; (v) strijd zijn met de beperkingen in elk robot exclusion headers op de Dienst, omzeilen, omzeilen of omzeilen van enige van de technische beperkingen van de dienst, gebruik geen gereedschap om functies of functionaliteiten die anders zijn uitgeschakeld in de Dienst stellen, of decompileren, demonteren of anderszins te keren engineeren van de Dienst, behoudens voor zover deze beperking uitdrukkelijk verboden is bij wet, of (vi) gebruik maken van de diensten voor andere doeleinden dan de doeleinden toegestaan ​​onder deze voorwaarden.

17.5. U mag de inhoud als onderdeel van het gebruik van de Diensten ("User Content") te genereren en aan ons. U zult alle rechten in uw User Content, onder voorbehoud van de rechten die u verleent aan ons door deze voorwaarden te accepteren behouden. Voor elke User Content die u indient erkent u dat u de eigenaar bent van de inhoud of dat U toestemming van de auteursrechtelijke Gebruikhebbende om de content te uploaden en u ons een wereldwijde, niet-exclusieve, royalty-free, volledig betaalde, overdraagbaar, en sublicentieerbare recht te gebruiken en te reproduceren die inhoud in een promotionele activiteiten en het publiek te zien met betrekking tot de Diensten of SumUp. U mag User Content die door u via het beëindigen van uw account te verwijderen. U zal geen User Content aan de Diensten toevoegen die: (i) vals, misleidend, onwettig, obsceen, onfatsoenlijk, pornografisch, lasterlijk, bedreigend, intimiderend, hatelijk, beledigend of opruiend zijn (ii) dat gedrag aanmoedigt dat beschouwd wordt als een misdrijf of aanleiding geeft tot civiele aansprakelijkheid; (iii ) inbreuken enige verplichting tegenovers of de rechten van enige persoon of entiteit, met inbegrip van de rechten van publiciteit of privacy; (iv) bevat beschadigde gegevens of andere schadelijke, verstorende of vernietigende bestanden; (v) adverteert producten of diensten concurreren met SumUp 's of haar partners ' producten en diensten, of (vi) op basis onze eigen oordeel verbiedt een persoon of entiteit te gebruiken of genieten van de Diensten, of die ons kunnen blootstellen aan eventuele schade of aansprakelijkheid. Hoewel we ha ve geen verplichting tot het scherm, te bewerken of te monitoren op User Content, behouden wij het recht voor alle User Content bewerken of verwijderen op elk gewenst moment zonder kennisgeving aan u. U erkent dat door het gebruik van de Diensten u kunt worden blootgesteld aan beledigende, onfatsoenlijke of aanstootgevende User Content. We hebben geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor verlies of schade aan een van uw User Content aannemen.

 

18. Wijzigingen

 

18.1. We hebben het recht om deze voorwaarden te wijzigen op elk gewenst moment en om te veranderen, te wissen, te staken of voorwaarden aan elk aspect van de Diensten.

18.2. Wij zullen u op de hoogte van de voorgenomen wijzigingen van deze Voorwaarden door een e mail te sturen naar uw primaire e mailadres geregistreerd bij uw account of door de melding vanuit de App.

18.3. De voorgestelde wijziging zal in werking twee komen (2) maanden na de datum van de kennisgeving veranderen, tenzij u ons hebt laten weten dat u bezwaar heeft tegen de voorgestelde wijzigingen voordat de wijzigingen in werking treden. Veranderingen die deze voorwaarden gunstiger zijn voor U maakt zal onmiddellijk in werking treden, indien dat in de aankondiging van verandering aangegeven.

18.4. De meest recente versie van de Voorwaarden zullen toegankelijk zijn op onze website (sumup.nl/termen).

 

19. Severability

 

Indien enig deel van deze Voorwaarden door een bevoegde rechtbank ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt gevonden, wordt dit onderdeel gescheiden van de rest van de voorwaarden, die geldig zal blijven en afdwingbaar is voor zover toegestaan ​​door de wet.

 

20. Toewijzing

 

20.1. We hebben het recht om onze rechten en plichten vrijelijk toewijzen onder deze Voorwaarden aan een derde partij en uw toestemming voor dergelijke overdracht zal slechts rood zoals verleend op grond van deze voorwaarden.

20.2. U mag onder deze Voorwaarden niet uw rechten en plichten aan derden over dragen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

21. Geschillen

21.1. Eventuele klachten over de dienstverlening zullen in eerste instantie worden behandeld nadat u onze klantenservice heeft gecontacteerd.

21.2. Eventuele geschillen die voortvloeien uit of in verband met deze voorwaarden, met inbegrip van maar niet beperkt tot geschillen over de geldige totstandkoming, het bestaan, nietigheid, inbreuk, beëindiging of ongeldigheid wordt definitief worden aangeduid en beslecht door de rechtbanken van Engeland, tenzij verboden door de EU-wetgeving . Voordat het geschil naar de rechter, zal u en ons inspannen om het geschil in der minne onderhandelingen lossen.

22. Toepasselijk recht

 

Uw account is actief in Engeland en deze Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens en in overeenstemming met Engels recht.

Last updated: March 30th 2017

Introduction

The following terms and conditions (“Terms”) are a legal agreement between you (“you”, “your”) and SumUp Payments Limited (“SumUp”, “we”, “our” or “us”) which governs your use of our payment processing and other services, our mobile application (“App” or “Software”) and any version of our card acceptance devices (“Terminal”) (together, the “Services”).

SumUp is a fully authorised Payment Institution regulated by the Financial Conduct Authority and is a company with limited liability incorporated in England and Wales with its registered number 07836562 and with its registered office at 32 - 34 Great Marlborough St, London W1F 7JB, UK.

This agreement is separated into three parts: Part one describes all of the terms governing your use of the Services. Part two describes all of the terms particularly governing payment processing as part of the Services. Part three contains additional legal terms determining the legal relationship between you and us.

In order to use our Services you must fully accept these Terms together with our privacy policy (sumup.co.uk/privacy-policy/) (“Privacy Policy”) and upon acceptance of these Terms, you confirm that you have read, understood and accepted our Privacy Policy.

PART ONE - The Services

1. General

1.1. Our Services enable you to accept payment card transactions (“Transaction”) for your customers (“Cardholder”) with the use of your compatible mobile device, our App and a Terminal (which will not be needed for manually entered transactions). We provide an updated list of all compatible mobile devices (sumup.co.uk/card-reader/) and the accepted payment cards (sumup.co.uk/pricing/) on our website.

1.2. You can use the Services either through a Terminal provided by us or by manual entry of the payment card information. When you accept Transactions using one of our Terminals, the Terminal will be used to process and authorise Transactions between the payment card and our servers.

1.3. We will cause any funds resulting from your Transactions to be credited to us and will pay out any amounts owed to you under these Terms to your bank account after we have received them ("Payout"). Before each Payout we will deduct the applicable fees (“Fees”). In case you select a pricing plan (“Plan”) you shall pay any applicable recurring fees based on the Plan you select. Our current Fees and Plans are listed on our website (sumup.co.uk/pricing).

1.3 We may provide you with card-not-present payment services that enable you to accept e-commerce payments through a third party application (a “Partner Application”) i.e. through a mobile Application or a website, provided to you by a partner (the “Partner”) under a separate commercial relationship between you and the Partner. In case you only accept e-commerce Payments, the provisions of this Agreement relating to Card Readers and procedures relating to a card being presented by the payer do not apply to you.

We are only responsible for the payment services provided as part of the partner application. We are not responsible for the functionality of the Partner Application or any service provided to you or card holders by the Partner.

If agreed between you and the Partner, we may charge fees that not only cover our transaction fees but also include a charge on behalf of the Partner to collect funds that you owe to a Partner under the separate commercial agreement you have with the Partner (the “Partner Charge”).

1.4.1. By accepting these terms, you declare and request from us that we may charge blended fees for different card products as per the fee schedule.

1.4.2. We will provide you with access to on-going account statements. By accepting these terms, you request and agree that we aggregate fee information by brand, application, payment instrument categories and rates of interchange fees applicable to the transaction, as applicable, and that we make this information available to you periodically, at least once per month and in a manner which allows you to store the information and reproduce it in unchanged form.

1.5. Our obligations under these Terms are limited to providing you with an Account and the Services. We will use all reasonable means to provide the Services to you twenty-four (24) hours a day, seven (7) days a week, all year. We may, however, suspend at our reasonable discretion the Services to be provided to you or limit the duration of the Services in order to perform maintenance services or if required by law or if you have failed to comply with material obligations under these Terms or if there is reasonable suspicion of money laundering or terrorist financing.

1.6. We provide you with a Transaction history and further analysis systems, if applicable.

1.7. We may at any time update or modify the Services with immediate effect without prior notification.

1.8. We reserve the right to appoint a third party in order to fulfil some or all of our obligations under these Terms.

2. SumUp Account

2.1. To use the Services of SumUp you must register and sign up for a SumUp Account (“Account”). You confirm that all information submitted by you about you and/or your business is valid at the time of entering into these Terms. Upon successful sign-up, you will receive a confirmation email to your primary, registered email address. You may open only one (1) Account, unless we explicitly approve the opening of additional Accounts or sub-Accounts. You must ensure that the information recorded on your Account is always accurate and up to date.

2.2. You must choose a reasonably descriptive identification name that - if different from your company name - clearly identifies you or your business and provide your correct contact phone number. The identification name and the contact number may appear on the Cardholder’s credit or debit card statement.

2.3. When you have registered and signed up for an Account and accepted these Terms, we may perform a credit check on you and may require you to supply additional documentation in order for us to be able to carry out any necessary checks in accordance with applicable anti-money laundering and anti-terrorism financing laws and regulations as determined by us in our sole discretion. We shall obtain such credit information and make such additional checks and you shall assist us in that regard to the extent necessary.

2.4. The decision whether your identity has been properly verified according to section 2.3 will be entirely at our discretion. Until you have been successfully identified and verified by us, these Terms constitute a preliminary agreement that binds you fully and we reserve the right to terminate or not to start to provide any Services under these Terms at any time during this period.

2.5. Your Account will be registered on one of our servers. We will hold an amount equal to any amounts owed to you by us separated from our own funds, but together with the amounts held on behalf of other Accounts, in a segregated bank account in accordance with our regulatory obligations.

2.6. If there is no activity in your SumUp Account for two (2) years, consecutively, we will be entitled to send a notification to your registered email address and in case you do not respond to our notice within thirty (30) days and state that you want to keep your Account, we will automatically close your Account. Your funds will be handled according to applicable law, and if permitted, accrue to SumUp.

3. Restrictions of Using the Services

3.1. In order to use our Services you require a compatible mobile device and Internet connection services supplied to you by third parties. Such third parties may charge you for using a mobile device and/or Internet connection to access the Services and you are solely responsible for the payment of such fees.

3.2. By accepting these Terms you confirm that you are a natural person or legal entity acting only in your own commercial or professional capacity and at the time of signing these Terms are duly authorised to conduct business in one or more of the countries supported by us (“Territories”). We provide and will update from time to time a list of the Territories on our website (sumup.co.uk/pricing/). If you are a natural person, you must be eighteen (18) years or older to use the Services. We may require at any time that you provide evidence of your age.

3.3. By accepting these terms you also agree to the network rules (“Network Rules”) as set forth by the credit card organizations including, but not limited to Visa, Mastercard and American Express (together, “Card Schemes”). The Network Rules may require that some of our merchants enter into a separate agreement with one of our acquiring bank partners or the Card Schemes themselves depending on their volume of Transactions. If you are such a merchant we will notify you and provide you with a separate agreement at such time. In case of any conflict between these Terms and such acquirer agreement, the terms of the acquirer agreement shall prevail for the purposes of resolving this conflict.

3.4. Without explicit prior authorisation by us, you are not entitled to accept Transactions related to goods and/or services, (i) that are not provided for your own account or are provided by order of any third party other than you; (ii) that are not provided in the ordinary course of your business as identified to us, including accepting repayments of a credit previously granted or of a cash payment previously made by you to the Cardholder; (iii) involving or being connected to any illegal content, content that is subject to protection of minors according to applicable law or instructions for making weapons or explosives; (iv) that are related to gambling services, whether illegal or not, under any applicable laws; (v) that are related to sex shops or pornographic entertainment (except for adult entertainment magazines); (vi) that are related to weapons or illegal drugs or products; (vii) that are related to alcohol or tobacco to the extent that alcohol and tobacco represent the only products sold by your business; (viii) that we reasonably believe to be capable of damaging any of the Card Schemes' or our reputation; (ix) that are prohibited under any laws or regulations applicable to you, to the cardholder or to any of your products or services, or which are otherwise illegal. We shall at our sole discretion decide whether your use of the Services shall be deemed attributable to any of the above products or services and therefore not in accordance with the Terms. We reserve the right in our sole discretion, to add categories of prohibited transactions or business categories by adding such categories either to these Terms or an acceptable use policy published on the Support Center of our website.

3.5. If you submit to us or attempt to submit to us any Transaction we believe is in violation of these Terms or the law and/or exposes us, other users of our Services or our processors to harm (including without limitation fraud, brand or reputational damage or criminal acts) we reserve the right not to authorise, to suspend or reverse the Transaction; and/or to close or suspend your Account; and/or to report the transaction to the relevant law enforcement agency; and/or to claim damages from you; and/or charge you an administration fee of up to EUR 200 in case we apply any of the above.

4. Terminals & Software

4.1. You can purchase, lease or borrow our Terminals at a purchase price or lease terms as determined by us from time to time or as published on our website (sumup.co.uk/pricing/). Separate terms may apply for the purchase.

4.2. You can use only one Terminal per Account. Upon request we may supply you with several Terminals for any additional Account or sub-Accounts.

4.3. You are not allowed to sell, rent, license or transfer the Terminal to a third party or allow the use of the Terminal by a third party. You are also not allowed to modify the software or the hardware of the Terminal in any way. You must not use the Terminal for any purpose other than accepting Transactions through your installed version of the App.

4.4. Except for any given purchase of the Terminal, at our request, you shall return the Terminal to us, either upon termination or expiry of these Terms or in order to replace an existing Terminal. In case you terminate these Terms, you shall return the Terminal at your own cost.

4.5. You shall install any and all App updates to continue using the Services.

5. Your Obligations

5.1. You may initiate payments under these Terms by exclusively using Terminals that were provided to you by us.

5.2. You shall not accept any Transactions where the payment card does not contain all of the elements that are typical for that type of card, where the payment card appears to be manipulated or damaged or where the payment card has expired.

5.3. Without our permission you must not set a minimum threshold that is higher than GBP 1.00 for any Transaction. Furthermore, you will provide Cardholders with at least equal conditions as you provide to those customers who pay in cash for your goods and/or services and that you will not charge Cardholders any additional amounts or surcharges.

5.4. You must monitor your Account and your Transaction history and refund to the respective Cardholder any Transactions that you received in error or the excess where the amount of the Transaction was wrong.

5.5. You shall promptly inform us of any changes in the information that you provided at the time of entering into these Terms, including changes in the type or nature of your business, changes in the product range, any sale or lease of your company or any other change of ownership, any change of the legal form or name of your company, changes of the address or bank account details of the company, a material adverse change in your financial condition and changes in the information that you have provided in accordance with the laws against money laundering or terrorist financing.

5.6. You shall display any SumUp advertisement material that you receive from us in plain view at your business premises. Such material may include stickers for your store, shop or car window with the SumUp logo and/or the Card Schemes’ logos or signs or leaflets required to be displayed by the Card Schemes, law or SumUp.

5.7. You shall make available to the Cardholder a paper-based receipt of the Transaction if required by law or Card Scheme regulations. Additionally, you may provide Cardholders with an option (but not in lieu of a paper-based receipt if such is required by law) to receive a receipt for the Transaction via email or text message.

5.8. You acknowledge that you are solely responsible to ensure that your Account login details are kept secure from any other person, that no user of the Terminal shall manipulate the data input and that there is no unauthorised use of your Account, Terminals or of any other confidential information associated with the use of the Services. If you suspect or know your Account has been used without authorisation you have to notify us immediately and/or change your login password via our website. We will take reasonable actions to prevent unauthorised use of your data once we receive such notification.

5.9. You are obligated to comply with the applicable provisions of the Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS) during the duration of these terms ("PCI Compliance"). In particular, you must comply with these regulations with regards to the storage, processing and transmission of payment card data. Information about the PCI-DSS is available on the website of the PCI Council, http://pcisecuritystandards.org.

5.10. You must promptly review any statements (e.g. invoices or settlement statements) provided by us as well as the settlements, refunds, chargebacks or any other transactions, paid or charged to your bank account or the Cardholder. You must object to the statement without undue delay, at the latest within twenty-five (25) business days (“Business Day” means any day from Monday to Friday but not including bank holidays or other public holidays in England) after receipt of the relevant statement or date of the respective payment. Failure to object in time shall be deemed an approval. We reserve the right to reissue corrected statements or correct any payments after the expiration of this deadline. Except as required by law, you shall be solely responsible for keeping records of all Transactions and other data related to your Account and your use of the Services.

PART TWO - Payment Processing

6. Funds

6.1. For the purpose of these Terms, you explicitly authorise us and any financial institution that we work with to hold, receive and disburse funds as set forth in section 1.3 on your behalf. The above authorisation will remain in full force and effect until your Account is closed or terminated. Payouts to your bank account are executed, at least in part, by third party financial institutions (for example, the banks where you and us hold our bank accounts) and we shall not be responsible for the ultimate credit of funds to your bank account once we have paid out the funds to your bank.

6.2. You will not receive interest or any other earnings on any funds in your Account. You irrevocably assign to us all rights and legal interests to any interest and/or other earnings that may accrue or are attributable to the funds in your Account.

6.3. In case you process Transactions where the Cardholder’s payment card details are manually entered into our App or the Cardholders' smartphone for a total amount exceeding our threshold in any trailing seven day period, SumUp will withhold the amount in excess of this threshold for thirty (30) days before transferring the funds to your Account. If for any reason you are likely to exceed the above-mentioned threshold, you may contact us to ask for an accelerated Payout schedule. Based on a variety of factors, SumUp will consider your request to determine if you qualify for such accelerated Payouts. The threshold for such manually entered Transactions can be found in the fee section of our website (sumup.co.uk/pricing).

6.4. We will not make any Payouts of funds related to transactions that have not yet been received by us from the designated financial institutions.

6.5. We shall be entitled to conduct an investigation or resolve any pending dispute related to your Account, and as a result we may restrict access to your funds for the time it takes for us to do so. We also may restrict access to your funds as required by law or court order.

7. Reserve

7.1. For the purpose of securing the performance of your payment obligations under these Terms we shall be entitled at any time to temporarily withhold Payouts to you and to accrue a reserve (“Reserve”). We may withhold a risk-profile-based Reserve at our sole discretion at any time for your use of the Services.

7.2. Notwithstanding section 7.1, the Reserve shall also serve as a security in our favour and we shall be entitled to collect and set off from the Reserve all amounts that you owe us under these Terms, including any Account deficit balance, without prior notice to you in every individual case.

7.3. If you owe us an amount that exceeds the amount of the Reserve, you will immediately, but not later than 3 (three) Business Days of our demand pay us the respective amount. You hereby explicitly authorise us to debit any amounts owed to us, including any costs and expenses incurred in connection with the collection of these amounts, from your bank account used to receive Payouts and/or your credit card or bank account used to purchase any of our Terminals or to set off such amounts against any Payouts owed to you. Your failure to fully pay amounts that you owe us on demand will be a serious breach of these Terms and you will bear all costs associated with collection of such amounts, including without limitation, attorneys’ fees and expenses, collection agency fees, and any applicable interest.

8. Chargebacks

8.1. The amount of a Transaction may be charged back to your Account if the Transaction is disputed, is reversed for any reason by the relevant Card Scheme, our processor, the Cardholder or any of our designated financial institutions, was not authorised or we have any reason to believe that the Transaction was not authorised, or is allegedly unlawful, suspicious, or in violation of these Terms (“Chargeback”).

8.2. You shall assist us when requested, at your expense, to investigate any of your Transactions processed through the Services and acknowledge that your failure to assist us in a timely manner, including providing necessary documentation not later than ten (10) Business Days from our request, may result in an irreversible Chargeback. We reserve the right to charge a fee for investigating and/or mediating any Chargebacks; any fees to be disclosed from time to time on our website (sumup.co.uk/pricing/).

8.3. If a Chargeback dispute has not been resolved by either the issuing bank or Card Scheme in your favour or if you choose not to contest a Chargeback, we reserve the right to collect from you the original Transaction amount plus the Fees and credit the original Transaction amount back to the Cardholder.

8.4. If we determine that you are incurring an excessive amount of Chargebacks, we are entitled to delay Payouts from the Account to your bank account, keep a Reserve in an amount reasonably determined by us to cover anticipated Chargebacks and related fees or terminate or suspend the Services and close your Account.

9. Refunds and Returns

9.1. Under these Terms and by accepting Transactions with the Services, you shall process returns and provide refunds through your Account in accordance with these Terms and the Network Rules.

9.2. The Network Rules require you - amongst other requirements - to offer and disclose at the time of purchase a fair return and cancellation policy and not to give cash refunds on Transactions, unless required by law, and not to accept cash or any other item of value for making a Transaction refund.

9.3. The amount of the refund must include any and all taxes required to be refunded and cannot exceed the amount of the original Transaction.

9.4. In case of an exchange, partial return or erroneous Transaction or Transaction amount you shall always refund the total amount of the original Transaction first and then initiate a new Transaction for any new goods and/or services sold or amounts actually chargeable.

9.5. Refunds processed through your Account are authorised up to thirty (30) days from the day you initiated the Transaction. We shall collect from you the original Transaction amount plus the Fees and credit the original Transaction amount back to the Cardholder.

9.6. If we determine that you are processing an excessive amount of refunds, we may disable your refund option.

10. Taxes

You shall be liable for determining, collecting, withholding, reporting and remitting to the appropriate tax authorities any and all taxes assessed, incurred, or required to be collected, paid, or withheld for any reason in connection with the use of our Services. If required to do so by a law or a government authority we shall be authorised but not obligated to report your Account details and history of Transactions to the relevant authorities.

PART THREE - Additional Legal Terms

11. Our Liabilities

11.1. To the maximum extent permitted by the law, we shall not be liable for direct or indirect losses and damages or non-performance under these Terms which result from our compliance with legal and regulatory requirements and with the Network Rules, any force majeure events or your breach of these Terms or any applicable legal and regulatory requirements.

11.2. We shall not be liable for any indirect or consequential losses including loss of profit or loss of reputation.

11.3. Nothing in these Terms shall exclude our liability for any statutory liability that cannot be excluded or amended by agreement between the parties.

11.4. SumUp does not warrant or shall be made liable for actions or omissions of any third party involved in the Services or for third parties advertising on our website.

11.5. We shall not be liable for any disruption or impairment of the Services or for disruptions or impairments of intermediary services under these Terms.

11.6. In any case we shall not be liable for any claims, proceedings, damages or losses in an amount exceeding the amount of the Fees collected by us for the provision of the Services to you during the last three (3) months preceding the occurrence of the event on which the eventual claim is based.

11.7. We shall not be made liable for any defects for third party hardware and other products that we may sell or include with the Services. The manufacturer, who is solely responsible for service and support, shall specify warranty and other terms for such hardware and products.

12. Indemnification

You will indemnify, defend and hold us and our employees, directors, agents, affiliates and representatives and our processors harmless from and against any and all claims, costs (including without limitation reasonable attorneys’ fees), losses and damages arising out of any claim, action, audit, investigation or other proceeding resulting from (i) your breach of any law, rule or regulation of any applicable jurisdiction or of any of the provisions of these Terms, of the Network Rules or of any other additional terms and conditions applicable to your Account; or (ii) your wrongful or improper use of the Services; or (iii) any Transaction submitted by you through the Services; or (iv) your violation of any third-party right, including without limitation any right of privacy, publicity rights or intellectual property rights; or (v) any other party’s access and/or use of the Services with your unique username, password or other appropriate security code.

13. Confidentiality & Privacy

13.1. You and us shall treat confidential information that you obtain from us or we obtain from you or from the Cardholder in connection with this agreement as confidential, and in particular not to allow third parties access to such confidential information. In particular, any operating and/or trade secrets of either you or us as well as any non-anonymous information on the Cardholder are confidential information. You and us are obliged to comply with applicable data protection regulation and to take adequate precautions against the unauthorised use of cards and Cardholders’ data. Such data may only be stored if and for so long as it is absolutely necessary.

13.2. If personal data of Cardholders is transferred back from us to you, you may only use such data to the extent required to control limits, to take anti-fraud measures or to avoid defaults, and not for other purposes such as profiling (e.g. evaluation of purchasing behaviour) or for sales and marketing activities, unless the Cardholder explicitly consents to such other use. You may not disclose or distribute any such information to a third party or use the information for marketing purposes unless you receive the express consent of the Cardholder. You must comply with all relevant data protection legislation.

13.3. More detailed information about how we collect, use and protect your data can be found in our Privacy Policy on our website (sumup.co.uk/privacy-policy/).

14. Third Party Relations

We are not a party to the legal relationship between you and the Cardholder and we assume no liability whatsoever relating to the underlying purpose of any Transactions, including, but not limited to, the quality and nature of the goods and services you offer for sale, the sale price, discounts, warranty conditions, etc. You shall always present yourself as a separate entity from SumUp.

15. Term, Suspension, Termination

15.1. You may terminate and close your Account at any time. We may at any time suspend or terminate and close your Account for any or no reason at any time upon prior notice to you. We may also suspend or terminate and close your Account without prior notice if: (i) you breach any condition of these Terms or any other condition applicable to specific Services covered by separate terms and conditions, including, without limitation, the Network Rules; or (ii) you violate or we have reason to believe that you are in violation of any law or regulation that is applicable to your use of our Services; or (iii) we have reason to believe that you are in any way involved in any fraudulent activity, money laundering, terrorism financing or other criminal activity; or (iv) you pose an unacceptable credit or fraud risk to us, or (v) if we reasonably believe that your Account has been compromised or for other security reasons.

15.2. If your Account is terminated or closed for any reason you shall: (i) continue to be bound by these Terms, (ii) immediately stop using the Services, (iii) acknowledge that the license to access and use the Services provided to you under these Terms shall end, (iv) accept that we reserve the right, but shall have no obligation, to delete all of your Account data stored on our servers, and (v) not make us liable to you or any third party for termination of the access to the Services or for deletion of your Account data.

15.3. Following the effective termination of your Account you shall immediately pay us all amounts owed by you under these Terms and we shall equally pay you all amounts owed by us under these Terms. Notwithstanding the aforementioned provision, we are entitled to withhold the Reserve until the Account is finally settled, including any potential Chargebacks, but in any case not exceeding thirteen (13) months after effective termination.

16. Communication

16.1. Written communication and notices from us to you will be sent by email to your specified email address or posted on our website. Such communication and notices are considered received by you within twenty-four (24) hours of the time posted to our website, or within twenty-four (24) hours of the time emailed to you unless we receive notice that the email was not delivered.

16.2. For this purpose you shall at all times maintain at least one valid email address in your Account. We will not bear responsibility if the sole email address specified by you is not valid or if you have changed your email address but have not notified us of such change.

16.3. You are required to check for incoming messages regularly and frequently. Emails may contain links to further communication on our website. Where legislation requires us to provide information to you on a durable medium, we will either send you an email or send you a notification pointing you to information on our website in a way that enables you to retain the information in print format. You are required to keep copies of all communications we send or make available to you.

16.4. Apart from communicating via email, we reserve the right to contact you via letter or telephone, when appropriate. Any communication or notice sent by post will be deemed received three (3) Business Days from the date of posting for UK post or within five (5) Business Days of posting for international post.

16.5. We will set your preferred language based on the country you choose during the registration process and we will send you standard communications in your chosen language. For non-standard communication, we reserve the right to communicate with you in English language. Documents or communications in any other languages are for convenience only and shall not constitute an obligation on us to conduct any further communication in that language.

17. Intellectual Property Rights

17.1. Intellectual Property Rights (“IP Rights”) means any and all rights related directly or indirectly to the Services, the Terminals, the website, the internet domain names, all content, the technology related to the Services and all logos including, but not limited to, copyrights, moral rights, database rights, trademarks, name rights, utility models and design rights, patents, and all other exclusive and non-exclusive rights worldwide as may now exist or come into existence, are granted or transferred in the future.

17.2. We (or our licensors) are the exclusive owner of all IP Rights pertaining to the Services and nothing in these Terms shall be construed as transfer or concession of the IP Rights to you. You may not copy, imitate or use the IP Rights without our prior written consent.

17.3. We grant you a personal, limited, non-exclusive, revocable, non-transferable license (without the right to sublicense) to electronically access and use the Services for the purpose to accept Transactions.

17.4. Without our prior written consent, you shall not (i) transfer any rights granted to you under these Terms to a third party; (ii) provide any third party with the opportunity to use the Services (for rent, lease or otherwise); (iii) access or monitor any content, material or information on any SumUp system manually or by automated means such as robots, spiders, scrapers, etc.; (iv) copy, reproduce, alter, modify, create derivative works, publicly display, republish, upload, post, transmit, resell or distribute in any way content, material or information of SumUp; (v) violate the restrictions in any robot exclusion headers on the Service, work around, bypass or circumvent any of the technical limitations of the Service, use any tool to enable features or functionalities that are otherwise disabled in the Service, or decompile, disassemble or otherwise reverse engineer the Service, except to the extent that such restriction is expressly prohibited by law; or (vi) use the Services for purposes different from the purpose allowed under these Terms.

17.5. You may generate and submit to us content as part of using the Services (“User Content”). You shall retain all rights in your User Content, subject to the rights you grant to us by accepting these Terms. For any User Content that you submit you acknowledge that you are the content owner or that you have permission from the copyright owner to upload the content and you grant us a worldwide, non-exclusive, royalty-free, fully-paid, transferable, and sub licensable right to use and reproduce that content in any promotional activity and public display related to the Services or SumUp. You may delete User Content submitted by you through terminating your Account. You shall not submit User Content to the Services that: (i) is false, misleading, unlawful, obscene, indecent, pornographic, defamatory, libellous, threatening, harassing, hateful, abusive, or inflammatory; (ii) encourages conduct that would be considered a criminal offense or gives rise to civil liability; (iii) breaches any duty towards or rights of any person or entity, including rights of publicity or privacy; (iv) contains corrupted data or any other harmful, disruptive, or destructive files; (v) advertises products or services competitive with SumUp’s or its partners’ products and services; or (vi) based on our own judgment prohibits any person or entity from using or enjoying the Services, or which may expose us to any harm or liability. Although we have no obligation to screen, edit, or monitor any User Content, we reserve the right to edit or delete any User Content at any time without notifying you. You acknowledge that by using the Services, you may be exposed to offensive, indecent, or objectionable User Content. We do not assume any responsibility or liability for any loss or damage to any of your User Content.

18. Amendments

18.1. We have the right to amend these Terms at any time and to change, delete, discontinue or impose conditions on any aspect of the Services.

18.2. We will notify you of any proposed change to these Terms by sending an email to your primary email address registered with your Account or by notifying you from within the App.

18.3. The proposed change will come into effect two (2) months after the date of the change notice, unless you have given us notice that you object to the proposed changes before the changes come into effect. Changes that make these Terms more favourable to you will come into effect immediately if so stated in the change notice.

18.4. The latest version of the Terms shall be accessible on our website (sumup.co.uk/terms/).

19. Severability

If any part of these Terms is found by a court of competent jurisdiction to be invalid, unlawful or unenforceable then such part shall be severed from the remainder of the Terms, which shall continue to be valid and enforceable to the fullest extent permitted by law.

20. Assignment

20.1. We shall be entitled to freely assign our rights and obligations under these Terms to any third party and your consent for such assignment shall be considered as granted by virtue of these Terms.

20.2. You may not assign any of your rights and obligations under these Terms to third parties without our prior written consent.

21. Disputes

21.1. Any complaints about the Services shall be addressed to us in the first instance by contacting our customer service.

21.2. Any dispute arising out of or in connection with these Terms, including without limitation any disputes regarding its valid conclusion, existence, nullity, breach, termination or invalidity shall be finally referred to and resolved by the courts of England, except where prohibited by EU law. Before referring the dispute to court, you and us will endeavour to resolve the dispute by amicable negotiations.

22. Governing Law

Your Account is operating in England and these Terms shall be governed by and construed under and in accordance with English Law.

Onze website maakt gebruikt van cookies. Klik hier voor meer informatie.  ×

bazinga