Juridische informatie & Algemene Voorwaarden

 Print

De Nederlandse versie van deze Algemene Voorwaarden wordt alleen verstrekt voor informatieve doeleinden. Alleen de Engelstalige versie van deze Algemene Voorwaarden, onderaan dit document, is bindend. In het geval van inconsistentie of tegenstrijdigheid tussen de Engelstalige versie en ieder andere vertaling of andere taal versie van deze Algemene Voorwaarden, zal de Engelstalige versie altijd doorslaggevend zijn.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze overeenkomst is van toepassing op u (de “Merchant”, “u”, “uw”) en Payleven Ltd, handelend als payleven (“payleven”, “wij”, “ons”, “onze”). Het beschrijft de Algemene Voorwaarden voor het verlenen van de Diensten zoals hieronder gedefinieerd. Daarnaast beschrijft het de rechten van de Acquirer (gedefinieerd in clausule 4.1) zoals vereist volgens de regels van de kaartnetwerkeigenaars. Mogelijkerwijs is het noodzakelijk dat u een aparte Overeenkomst sluit met de Acquirer (een “Acquirer Overeenkomst”), afhankelijk van het aantal transacties dat u doet en de aard van uw transacties. Wij of de Acquirer zullen u van deze eis op de hoogte stellen indien en wanneer nodig. Als een Acquirer Overeenkomst in strijd is met deze Overeenkomst, zal de Acquirer Overeenkomst doorslaggevend zijn in zoverre dit noodzakelijk is om het conflict op te lossen.

1. INFORMATIE OVER PAYLEVEN LTD

Payleven Ltd is een besloten vennootschap geregistreerd in Engeland en Wales onder het registratienummer 08016695. Ons geregistreerde kantoor is gevestigd op de 11e verdieping van Oxford House, 76 Oxford Street, London United Kingdom W1D 1BS. Zie ook artikel 16.9 voor informatie omtrent regelgeving.

Payleven Ltd is geautoriseerd en gereguleerd als betaalinstelling door de Financial Conduct Authority van het Verenigd Koninkrijk, FCA registratienummer 581071. Contactgegevens van de Financial Conduct Authority zijn te vinden op www.fca.org.uk/site-info/contact

2. PRODUCTEN EN DIENSTEN GELEVERD DOOR PAYLEVEN

2.1 Met inachtneming van de voorwaarden van deze overeenkomst, zullen wij u voorzien van technische ondersteuning, een Kaartlezer (de “Kaartlezer”) en van een licentie voor het gebruik van de mobiele software applicatie (de “Applicatie”), welke u in staat zal stellen om betalingen te accepteren en verwerken volgens de betaalmethodes en betaalkaarten (de “Betaalkaarten”) beschreven op www.payleven.nl. De Kaartlezer zal de data verwerken die is opgeslagen op de Betaalkaarten (de “Kaartgegeven”). De Applicatie zal een transactie en relevante data genereren (de “Transactiegegevens”). De Transactiedata zullen door de Applicatie worden verwerkt en doorgestuurd naar de Acquirer (verderop gedefinieerd). De Acquirer zal de Transactiegegevens gebruiken om betalingstransacties te initiëren en de relevante bedragen te storten op een bankrekening zoals door u is gespecifieerd. Zodra een betaling wordt uitgevoerd naar uw rekening, zullen we uw accounthistorie bijwerken op onze website en binnen de Applicatie. Daarnaast sturen we u een email met een bevestiging dat de betalingstransactie heeft plaatsgevonden en met de details van de transactie.

2.2 In deze overeenkomst wordt het beschikbaar stellen van de technische ondersteuning, de Kaartlezer en de applicatie samengevat als de “Diensten”.

2.3 Wij brengen standaard 2,75% per transactie in rekening.

Het flexibele tarief wordt gebaseerd op uw maandelijkse omzet. Als u in een specifieke maand recht heeft op een lager tarief dan zullen wij u het verschil in transactiekosten in het begin van de volgende maand terugbetalen.

Voor ons flexibele tarief hanteren wij het volgende model:

MinimumMaximumTarief
> € 12.000 1,50%
€ 8.000< € 12.0001,75%
€ 4.000< € 8.0002,00%
€ 2.000< € 4.0002,50%
€ 0< € 2.0002,75%

Let op: het tarief voor American Express transacties is altijd 2,75% en deze transacties tellen niet mee bij het berekenen van uw maandelijkse omzet waarop uw flexibele tarief wordt gebaseerd. Het tarief voor betalingen op afstand is altijd 2,95% en ook deze worden niet meegenomen in de berekening.

De kosten voor een chargeback bedragen € 10,00 per keer.

2.4 Wij behouden ons het recht voor om een derde aan te stellen als haar vertegenwoordiger om alle of delen van haar verplichtingen uit deze overeenkomst na te komen.

2.5 Wij behouden ons het recht voor om op enig moment de lijst met geaccepteerde betaalmethodes en Betaalkaarten te wijzigen.

2.6 De Diensten zullen alleen beschikbaar worden gesteld in de gebieden zoals met ons overeengekomen (uw “Servicegebied”) en het is u ten strengste verboden om van de Diensten gebruik te maken in andere gebieden.

2.7 Gebruik van de Diensten betekent automatisch dat de lezer de Algemene Voorwaarden gelezen, begrepen en geaccepteerd heeft.

3. GEBRUIK VAN KAARTLEZER EN APPLICATIE

3.1 Installatie van de Kaartlezer en applicatie

U dient de Kaartlezer en de applicatie te installeren volgens de instructies, zoals beschreven in de Download- en Installatiehandleiding die is te vinden op www.payleven.nl .

3.2 Kaartlezer

3.2.1 We zullen u een geschikte kaartlezer verkopen voor een aankoopprijs die van tijd tot tijd door ons vastgesteld wordt of geplaatst wordt op onze website.

3.2.2 U heeft geen recht om de Kaartlezer te verkopen, verhuren, licenseren of aan derden over te dragen of gebruik van de Kaartlezer door een derde partij toe te staan. U heeft tevens geen recht de software of hardware van de Kaartlezer op enige wijze te wijzigen. te gebruiken voor enig ander doel dan het uitvoeren van betalingstransacties in combinatie met uw geïnstalleerde versie van de Applicatie.

3.2.3 Op ons verzoek dient u de Kaartlezer op eigen kosten aan ons te retourneren, ofwel bij beëindiging of verlopen van deze Overeenkomst, ofwel bij vervanging van een bestaande Kaartlezer. Indien u deze Overeenkomst beëindigt, dient u de Kaartlezer op uw eigen kosten terug te zenden. Indien u de Kaartlezer hebt aangeschaft, bent u verplicht eigendom hiervan weer naar ons over te dragen.

3.2.4 We vergoeden de aankoopprijs van de Kaartlezer als we daartoe verplicht zijn bij wet of wanneer we afgesproken hebben een terugbetaling te doen. We kunnen kosten in rekening brengen voor het verwerken van geretourneerde Kaartlezers of het terugbetalen van de aankoopprijs. Als de Kaartlezer wordt geretourneerd in gebruikte staat, kunnen wij weigeren de aankoopprijs terug te betalen.

3.3 Onbevoegd gebruik van de applicatie

U heeft geen recht om kopieën te maken van de Applicatie voor enig ander doel dan het gebruiken van onze Diensten. Tevens mag u geen wijzigingen of verbeteringen aanbrengen in alle delen dan wel enig deel van de Applicatie, dan wel reverse-engineering toepassen. Wanneer we u een bijgewerkte versie (update) van de Applicatie beschikbaar stellen, bent u verplicht deze update te installeren en de oude versie niet meer te gebruiken. U mag alleen gebruik maken van de Applicatie in uw Servicegebied.

4. VERZENDING VAN TRANSACTIEGEGEVENS

4.1 We zijn geen bank en we verlenen geen bancaire diensten. Om u de Diensten te verlenen hebben wij daarom een overeenkomst gesloten met een bank of betaaldienstverlener (de “Acquirer”), waarin is afgesproken dat wij de Transactiegegevens naar de Acquirer versturen, in overeenstemming met de autorisatieverzoeken en autorisatieresponsen die worden gedaan via de Applicatie, om betalingstransacties te initiëren.

4.2 U gaat ermee akkoord dat wij de Transactiegegevens mogen doorgeven aan de Acquirer, samen met alle andere noodzakelijke accountinformatie, om de Acquirer in staat te stellen de betalingstransacties te kunnen initiëren en verwerken.

4.3 Wij behouden ons het recht voor om op elk moment van Acquirer te veranderen. U gaat ermee akkoord dat wij relevante informatie over u en de gegevens zoals omschreven in artikel 4.2 mogen doorsturen naar de nieuwe Acquirer om betalingstransacties te kunnen blijven verwerken.

5. VERPLICHTINGEN VAN DE MERCHANT

5.1 Registratie

5.1.1 U dient zich te registreren bij ons en zich aan te melden voor een payleven account om gebruik te kunnen maken van onze Diensten. Ons registratieproces is beschikbaar via onze website op www.payleven.nl of via de mobiele applicatie van payleven die beschikbaar is via de link die u via email beschikbaar is gesteld of via verschillende aanbieders van mobiele applicaties.

5.1.2 Tijdens het registratieproces wordt u gevraagd om bepaalde informatie te verstrekken, zoals (maar niet uitsluitend) uw naam, adres, emailadres, telefoonnummer, bankgegevens en, indien van toepassing, bedrijfsnaam en rechtsvorm van de organisatie, handelsnaam, type bedrijf/categorie, volledig zakelijk adres en informatie over de eigenaar.

5.1.3 In aanvulling op de informatie die u wordt gevraagd tijdens het registratieproces behouden wij ons het recht voor om verdere informatie uit te vragen, indien dit redelijkerwijs nodig is naar onze mening of die van de Acquirer, om de Diensten te kunnen verlenen, ofwel om te voldoen aan de wet- en regelgeving, ofwel om een inschatting te maken van het operationele of financiële risico om u van de Diensten gebruik te laten maken.

5.1.4 U gaat ermee akkoord dat de informatie die u verstrekt tijdens het registratieproces en daarbuiten accuraat, volledig en up-to-date is en dat u ons onmiddellijk op de hoogte stelt van eventuele wijzigingen in de informatie die door u aan ons, zowel tijdens het registratieproces en op elk ander moment gedurende de looptijd van deze overeenkomst, verstrekt is. Als de informatie bij de registratie onjuist of onvolledig is kan dit het verlenen van de Diensten aan u vertragen en/of verstoren.

5.1.5 Bij registratie ontvangt u een persoonlijk account en wachtwoord die u nodig heeft om betalingstransacties te kunnen verwerken. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat deze informatie en andere inloginformatie veilig wordt opgeslagen. U gaat akkoord met het op eigen risico beheren van deze accountinformatie op een zodanige wijze dat deze niet toegankelijk is voor onbevoegden. Accountinformatie is persoonlijk en mag niet worden overgedragen aan of gebruikt worden door iemand anders dan u.

5.1.6 We zullen uw gegevens verwerken in overeenstemming met de wet- en regelgeving die geldt voor gegevensbescherming. Voor verder informatie over hoe we uw gegevens verzamelen, verwerken en gebruiken, verwijzen we u naar ons privacybeleid dat onderdeel vormt van deze Overeenkomst. Deze kan gevonden worden op: https://payleven.nl/security

5.2 Verificatie

5.2.1 Zodra u het registratieproces heeft voltooid zullen wij of de Acquirer uw identiteit verifiëren in overeenstemming met de wet- en regelgeving ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme die van toepassing is, zoals naar eigen inzicht bepaald door ons en de Acquirer.

5.2.2 De beslissing of uw identiteit voldoende geverifieerd is geschiedt volledig naar inzicht van payleven en de Acquirer. Voordat het registratie- en verificatieproces succesvol is afgerond behouden we ons het recht voor om Diensten die vallen onder deze Overeenkomst op te schorten of niet aan te vangen.

5.2.3 Na verificatie wijzen we u een merchant categorie toe gebaseerd op uw bedrijf of de activiteiten die u uitvoert. Op basis hiervan zullen tevens bepaalde restricties vastgesteld worden, zoals het maximum transactiebedrag en de hoeveel transacties, die men kan verwachten op basis van dit type bedrijf of activiteit. U zult op de hoogte worden gebracht van de betreffende restricties die van toepassing zijn voor u. U zult alleen betalingstransacties kunnen accepteren die vallen binnen de vastgestelde limieten (de “Merchant transactielimieten”). U dient ons direct op de hoogte te stellen indien er significante veranderingen plaatsvinden in uw bedrijfsactiviteiten.

5.2.4 In het geval dat u binnen een bepaalde week de Merchant transactielimieten bereikt, zult u niet in staat zijn verdere kaartbetalingen te accepteren. We streven ernaar u vooraf in kennis te stellen van het bereiken van de Merchant transactielimieten. In uitzonderlijke omstandigheden en op basis van individuele gevallen zijn wij bevoegd de Merchant transactielimieten naar eigen goeddunken te verhogen.

5.3 Beperkingen voor gebruik

5.3.1 U dient de Diensten alleen te gebruiken in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetten, regels en voorschriften en de regels van de kaartnetwerkeigenaars, die geregeld op onze website kunnen verschijnen (inclusief maar niet beperkt tot de internationale gebruiksvoorschriften van Visa (‘Visa International Operating Regulations’) en de regels van MasterCard (‘MasterCard Rules’)). De kaartnetwerkeigenaars kunnen mogelijk van ons vereisen dat we deze Overeenkomst aanpassen in verband met wijzigingen in de regels van de kaartnetwerkeigenaars.

5.3.2 U dient de Diensten alleen te gebruiken voor de verkoop van goederen en diensten die normaalgesproken verbonden zijn aan de zakelijke activiteiten van merchants binnen uw merchantcategorie. U dient vooraf onze toestemming te verkrijgen voor goederen en diensten die buiten deze categorie typische goederen en diensten vallen. Als u eraan twijfelt of uw goederen en diensten typisch voor uw merchantcategorie zijn, dient u contact op te nemen met de Klantenservice (zie clausule 16.4).)

5.3.3 U dient de Diensten niet op frauduleuze wijze te gebruiken, of op een manier die misleidend is voor uw klanten, de kaarthouders of voor een derde partij.

5.3.4 U dient de handelsmerken van de kaartnetwerkeigenaars alleen te gebruiken en tonen in overeenstemming met de regels van de kaartnetwerkeigenaars.

5.3.5 U dient geen prijsdrempel te hanteren voor het accepteren van een Betaalkaart zonder onze toestemming.

5.3.6 U dient geen toeslag te berekenen voor het gebruik van een Betaalkaart in verband met een transactie zonder onze toestemming.

5.3.7 U dient geen contant geld uit te geven voor betalingstransacties.

5.3.8 U dient de Diensten niet te gebruiken om betalingstransacties met bank- of creditkaart te accepteren die op uw naam of die van uw bedrijf staan.

5.3.9 U dient niet op te treden als betalingsbemiddelaar, aggregator (aggregeerder) of servicebureau, of op andere wijze onze Diensten door te verkopen aan derden.

5.3.10 Uw jaarlijkse omzet voor kaarttransacties dient niet groter te zijn dan 100,000 USD voor MasterCard of 100,000 USD voor Visa, of 150,000 USD voor MasterCard en VISA gecombineerd (of het equivalente bedrag in de valuta waarin uw account geregistreerd is. Als u boven deze limieten transacties verwerkt, zullen we u hiervan op de hoogte stellen en u in overeenstemming met de regels van de kaartnetwerkeigenaars de mogelijkheid bieden een directe overeenkomst met de Acquirer te sluiten. Als u op welk moment dan ook verwacht dat uw jaarlijkse omzet voor kaarttransacties groter zal zijn dan de eerdergenoemde limieten, dient u ons onmiddellijk van deze verwachting op de hoogte te stellen, ook als u de limieten op dat moment nog niet heeft bereikt.

5.3.11 U mag geen gebruik maken van de Diensten om betalingen te accepteren van goederen en diensten die in verband staan met (1) illegale activiteiten, (2) inkoop- of lidmaatschapclubs, (3) kredietbegeleidings- of kredietreparatie-agentschappen, (4) diensten voor kredietbescherming of bescherming tegen identiteitsdiefstal, (5) direct marketing of abonnementaanbiedingen of diensten, (6) infomercial verkoop, (7) bestellingen bij apotheken via internet/postorder/telefoon of apotheekdoorverwijsdiensten (waarbij uitschrijven van medicatie wordt gebaseerd op een consult via telefoon of internet, zonder een fysiek bezoek aan een arts inclusief de wederinvoer van farmaceutische producten uit het buitenland, (8) piramideverkoop en multi-level marketing bedrijven, (9) inbound of outbound telemarketers, (10) prepaid telefoonkaarten of telefoondiensten, (11) op korting gebaseerde bedrijven, (12) up-sell klanten, (13) diensten ter betaling van facturen, (14) gokdiensten (inclusief online gokken), speelpenningen of goktegoeden, weddenschappen, met inbegrip van loten, casino speelpenningen, off-track weddenschappen en weddenschappen bij races, (15) financiële instellingen die handmatig of automatisch kasuitbetalingen doen, (16) financiële instellingen die goederen en diensten aanbieden, (17) verkoop van geldorders of vreemde valuta door niet-financiële instellingen, (18) overschrijving van geldorders, (19) klanten met een hoog risico, inclusief telemarketingklanten, (20) tankstationklanten, (21) geautomatiseerde brandstofpompen, (22) adult entertainment-georiënteerde producten of diensten (in elk medium, bijvoorbeeld internet, telefoon of gedrukt materiaal), (23) escort services, (24) verkoop van sigaretten of tabak via internet/postorder/telefoon, (25) verkoop van vuurwapens of andere wapens via internet/postorder/telefoon, (26) producten en diensten die specifiek worden aangeboden of bestemd zijn om drugs te maken of ingrediënten voor drugs te laten groeien (bijvoorbeeld ‘grow shop’ producten, zaadjes voor cannabis planten etc.), (27) occulte materialen, (28) producten of diensten die een beroep doen op haat, of haat ondersteunen, (29) drug parafernalia, (30) faillissementsadvocaten (31) diensten met een vertraging van 48 uur tussen betaling en levering van de diensten, (32) nagemaakte goederen, goederen die inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden, (33) producten die ontworpen zijn om technieken ter bescherming van auteursrecht te omzeilen of om anderszins het ongeautoriseerd gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal te vergemakkelijken (bijvoorbeeld ‘mod-chips’ om de versleuteling van spelcomputers te breken om het afspelen van illegale kopieën van games mogelijk te maken), (34) timeshare en timeshare-onderhoud, (35) onafhankelijke financiële adviseurs (IFA), (36) bureaus (overige Internet Payment Service Providers (IPSP/Member Service Providers (MSP)), fulfilment houses (dus geen gebruik van producten of diensten van derden), (37) wisselkantoor/overboeking, (38) schade, verliezen, straffen of boetes van welke aard dan ook, (39) kosten of vergoedingen hoger dan de normale prijs van de goederen of diensten (plus de van toepassing zijnde belastingen) of kosten die kaarthouders niet specifiek hebben goedgekeurd, (40) achterstallige bedragen of bedragen die teruggestuurde of stop-betalingscheques dekken, (41) verkopen door derden of entiteiten die zaken doen in andere industrieën dan de Sponsored Merchant, (42) bedragen die niet bonafide verkoop van goederen of diensten vertegenwoordigen van de Sponsored Merchant, bijvoorbeeld bedragen die geen bonafide verkoop van goederen of diensten vertegenwoordigen door u (bijvoorbeeld de “financiering’” van een account zonder een overeenkomstige bepaling van goederen/diensten aan een ander persoon is verboden, evenals de aankopen door de eigenaars (of hun familieleden) of werknemers van Sponsored Merchants gekunsteld voor cash flow-doeleinden).

5.3.12 U dient onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming te verkrijgen indien u betalingen wilt accepteren voor goederen en diensten die in verband staan met (1) medische privéklinieken, (2) e-money- en e-walletbedrijven, (3) veilingen, (4) computers, (5) autoverkoop/-import en publicaties voor autoverkoop, (6) inkoop van aandelen, (7) buitenlandse valuta, opties, andere financiële instrumenten of edele metalen, (8) investeringen of van welk soort dan ook, (9) goederen en/of diensten die onder de van toepassing zijnde wet onderhevig zijn aan leeftijds- of andere beperkingen, (10) goederen of diensten die in verband staan met politieke or sociale campagnes.

Wij behouden ons het recht de lijst genoemd in clausules 5.3.11 en 5.3.12 van tijd tot tijd te wijzigen.

5.4 Veiligheid

5.4.1 U dient zelf op eigen kosten het mobiele apparaat waarop u de Kaartlezer aansluit en de Applicatie installeert aan te schaffen en te onderhouden, en tevens de benodigde telecommunicatiecontracten waardoor overdracht van de Transactiedata mogelijk is.

5.4.2 Wij garanderen niet dat de Diensten ondersteund zullen worden door uw mobiele apparaat.

5.4.3 U dient alle redelijke voorzorgsmaatregelen te nemen om uw Kaartlezer, de Applicatie en het mobiele apparaat veilig te bewaren om verlies, diefstal, verduistering of ongeautoriseerd gebruik van uw mobiele apparaat, de Kaartlezer, de Applicatie of uw accountgegevens te vermijden (met inbegrip van uw gebruikers-ID, wachtwoorden en andere gevoelige informatie).

5.4.4 U dient redelijke aanwijzingen die wij u geven in verband met de veiligheid van de Kaartlezer of Transactiegegevens, klantgegevens en de integriteit van de Kaartlezer en de Applicatie altijd te volgen. Wij zullen dergelijke instructies mogelijk gericht aan u communiceren via een van de afgestemde communicatiekanalen.

5.4.5 In het geval dat uw Kaartlezer of gevoelige gegevens gerelateerd aan uw payleven account is verloren of gestolen, of u vermoedt dat iemand anders dan u de gegevens heeft gebruikt of geprobeerd heeft om ze te gebruiken, dient u ons hier onmiddellijk van te informeren door contact op te nemen met de Klantenservice.

5.4.6 In het geval dat uw gegevens gebruikt zijn om toegang te krijgen tot uw payleven account en we zijn niet zoals hierboven beschreven door u op de hoogte gesteld, en bij gebrek aan aanwijzingen dat mogelijk toegang tot uw account is verkregen zonder uw autorisatie, zullen wij alle betalingstransacties die via uw account ontvangen zijn verwerken.

5.4.7 U dient te zorgen dat bij het gebruik van de Diensten voor het uitvoeren van een transactie, bij een Betaalkaart die PIN ondersteunt, de pincode moet worden ingevoerd ter verificatie. Wanneer u de Diensten voor “swipe en sign” (magneetstrip pas doorhalen en tekenen) transacties gebruikt, dient u alle redelijke voorzorgsmaatregelen te nemen om er zeker van te zijn dat de Betaalkaarten die u aangeboden worden voor betalingen, uitgegeven zijn aan de persoon die de kaart aan u aanbiedt, bijvoorbeeld door de handtekening op de Betaalkaart te vergelijken met de handtekening die in uw aanwezigheid door de aanbieder van de kaart wordt geplaatst. In het geval dat de twee handtekeningen onvoldoende overeen komen om ervan te verzekeren dat ze door dezelfde persoon gemaakt zijn, dient u de betreffende Betaalkaart niet te accepteren, tenzij de persoon die u de kaart aanbiedt ander bewijs kan aanleveren dat zij de persoon zijn aan wie de kaart is uitgegeven.

5.4.8 U dient te allen tijde alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen te nemen om frauduleus of anderszins illegaal gebruik van uw payleven account, de Kaartlezer en de Applicatie te voorkomen. Wij zullen altijd melding maken van frauduleuze of illegale activiteiten bij de bevoegde autoriteiten.

5.4.9 Indien u een redelijk vermoeden heeft dat een kaart die u wordt aangeboden voor een betaling op frauduleuze wijze gebruikt wordt, dient u de betreffende kaartgegevens te noteren en onmiddellijk contact met ons op te nemen.

5.4.10 Wanneer u de Diensten voor “swipe en sign” transacties gebruikt, dient u ervoor te zorgen dat de kaarthouder de betalingstransactie accepteert en dat het bedrag van de rekening van de kaarthouder wordt afgetrokken, door de kaarthouder het elektronische handtekeningbewijs te laten ondertekenen met zijn/haar handtekening op de gespecificeerde plek in de Applicatie.

5.4.11 Wij zijn bevoegd op elke gewenst moment het aantal transacties of de waarde van de transacties (of beiden) die u kunt indienen met de “swipe en sign” procedure te beperken.

5.4.12 Bij het verwerken van transacties, moet u het volledige bedrag van de gefactureerde goederen / diensten als een enkele transactie indienen. Als de transactie wordt geweigerd, kunt u de transactie niet splitsen in kleinere bedragen. Houd er rekening mee dat de kaartuitgever zich van het recht behoudt om een terugboeking te maken als u een transactie splitst. Het splitsen van transacties kan resulteren in het niet uitbetalen van uw transacties en het beëindigen van uw account.

5.5 Gegevensbeschermingsnormen

5.5.1 U dient zich te allen tijde aan de toepasselijke gegevensbeschermingsnormen te houden die zijn vastgesteld door de Payment Card Industry Security Standards Council (PCI Council), wiens gegevensbeschermingsnormen en beleid (de “PCI Normen”) geraadpleegd kunnen worden op www.pcisecuritystandards.org.

5.5.2 U bent als merchant die Betaalkaarten accepteert verplicht vast te stellen welke PCI Normen op u van toepassing zijn. Op basis van de informatie die wij van u hebben kunnen wij u aanbevelingen doen om bepaalde maatregelen te treffen om ervoor te zorgen dat u voldoet aan de PCI Normen. Aanbevelingen vormen echter geen juridische of compliance adviezen, en we zullen niet aansprakelijk zijn tegenover u voor de nauwkeurigheid van de aanbevelingen die we u doen.

5.5.3 Op aanvraag dient u aan te tonen op welke manier u voldoet aan de toepasselijke PCI Normen, en moet u voldoende documentatie, organisatorisch of technologisch bewijs van uw naleving aanleveren, inclusief maar niet beperkt tot een voltooide PCI beoordeling of een vragenlijst voor zelfbeoordeling. U dient zich te allen tijde te houden aan instructies die we u in verband met naleving van de PCI Normen geven.

5.5.4 Voor de handel die normaalgesproken door onze aangesloten merchants wordt gevoerd, zijn momenteel geen directe kosten verbonden aan de certificering of naleving van PCI Normen. Dit is echter mogelijk niet van toepassing op uw specifieke omstandigheden, en u dient de toepasselijke PCI Normen en bijbehorende certificeringsprocedures dan ook zorgvuldig te controleren. Wij kunnen ook niet garanderen dat certificeringsprocedures die momenteel gratis zijn dat zullen blijven. De kosten van naleving van PCI Normen en eventuele bijbehorende kosten zullen voor uw rekening zijn.

5.6 Melding van een defect

U dient ons onmiddellijk en schriftelijk te informeren bij onderbreking, een defect of schade met betrekking tot de Kaartlezer, de Applicatie of onze uitvoering van de Diensten.

5.7 Medewerking

U dient op uw eigen kosten uw volledige medewerking aan ons te verlenen als wij uw medewerking vereisen voor een controle die is opgelegd door de Acquirer, de kaartnetwerkeigenaars, of om te voldoen aan een bevel of onderzoek van een bevoegde autoriteit of politiebureau of rechter.

5.8 Inactieve accounts
Als er geen activiteit op uw account is geweest, wat betekent dat er geen tegoeden zijn toegevoegd, uitgekeerd, verzonden of ontvangen voor tenminste één jaar, zullen wij u informeren op het e-mailadres dat u heeft geregistreerd bij ons. We zullen u de mogelijkheid bieden om het account actief te houden of om resterende tegoeden uit te laten betalen op een door u gekozen bankrekening. Indien we geen antwoord van u ontvangen binnen twee maanden na deze notificatie zullen we automatisch uw account sluiten. De tegoeden worden onderworpen aan wetgeving die daarop van toepassing is en zal voor zover mogelijk worden uitgekeerd aan ons.

6. BETALINGSTRANSACTIES VERWERKEN

6.1 Uitbetaling

6.1.1 U moet te allen tijde een bankrekening aanhouden waarop wij uw betalingen, van transacties die succesvol verwerkt zijn, kunnen storten (uw “Uitbetalingsrekening”). U dient ons onmiddellijk op de hoogte te stellen wanneer u van Uitbetalingsrekening wilt veranderen of wanneer uw huidige Uitbetalingsrekening wordt gesloten, minimaal 7 werkdagen voor deze verandering of sluiting zal plaatsvinden. U bent zelf volledig verantwoordelijk voor een juiste werking van uw nieuwe Uitbetalingsrekening. U stelt ons schadeloos voor alle kosten die voortkomen uit uw nalatigheid om een correct werkende Uitbetalingsrekening te handhaven. U bent zelf volledig verantwoordelijk voor het beheren van uw Uitbetalingsrekening en het betalen van vergoedingen verbonden aan uw Uitbetalingsrekening.

6.1.2 Indien door ons vereist, dient u ons een machtiging voor incasso te geven over de Uitbetalingsrekening voor het afschrijven van bedragen die u aan ons of aan de Acquirer verschuldigd bent.

6.1.3 Met het oog op valutering zullen de gelden van succesvol verwerkte transacties onmiddellijk aan u gecrediteerd worden nadat de gelden van de kaartnetwerkeigenaars ontvangen zijn door de Acquirer. Daadwerkelijke uitbetaling naar uw bankrekening zal echter in overeenstemming met de termijnen die we u geregeld zullen mededelen variëren, en zullen afhankelijk zijn van de Acquirer, uw merchantcategorie en andere factoren zoals het risico op terugboekingen of restituties.

6.1.4 Uitbetaling op uw Uitbetalingsrekening staat niet gelijk aan ontvangst van vrijgegeven gelden, gezien elk uit te betalen bedrag nog onderhevig kan zijn aan de Terugboekprocedure beschreven in clausule 6.3.

6.1.5 Wij of de Acquirer zullen de gelden op uw Uitbetalingsrekening op vaste momenten, die we u geregeld zullen mededelen, storten.

6.2 Terugbetalingen en Retourneringen

6.2.1 U zult terugbetalingen aan kaarthouders kunnen doen, onder voorbehoud van de andere bepalingen binnen deze clausule 6. Er zal dan echter geen restitutie plaatsvinden van de vergoeding die wordt beschreven in clausule 8, dat wil zeggen: de vergoeding die door ons is gerekend ten tijde van de oorspronkelijke transactie en die u nu wenst terug te betalen.

6.2.2 Terugbetalingen via uw payleven account zullen alleen toegestaan zijn indien:

 1. het volledige bedrag van de transactie terugbetaald wordt (d.w.z. u kunt transactiebedragen niet gedeeltelijk terugbetalen);
 2. de terugbetaling wordt gedaan binnen 21 dagen vanaf de betreffende transactiedatum; en
 3. de kaart die door de kaarthouder gebruikt is voor de betreffende transactie nog geldig is.

6.2.3 Door gebruik te maken van de Diensten, stemt u ermee in terugbetalingen en retourneringen voor uw goederen en diensten via uw payleven account te verwerken in overeenstemming met deze Overeenkomst en de regels van de kaartnetwerkeigenaar. De regels van de kaartnetwerkeigenaar vereisen dat u:

 1. een redelijk retournerings- en restitutiebeleid voert;
 2. uw klanten op de hoogte stelt van uw retourneringsbeleid bij aankoop;
 3. geen contante terugbetalingen doet aan een klant als de betreffende transactie gedaan is met een Betaalkaart, tenzij vereist door de wet; en
 4. geen cash of welk ander item van waarde dan ook accepteert om restitutie van een aankoop met een Betaalkaart te doen.

6.2.4 Om een terugbetaling te verwerken, moet u de betreffende transactie die u wilt terugbetalen in uw transactiehistorie selecteren, die u kunt vinden via het verkoophistoriemenu in de mobiele payleven applicatie. Nadat u de betreffende transactie heeft geselecteerd, drukt u op de ‘Betaal Terug’-knop. Met deze handeling geeft u toestemming om de transactie terug te betalen. Een terugbetaalorder wordt door ons geacht ontvangen te zijn op het moment dat u op de terugbetaalknop heeft gedrukt. Nadat de terugbetaalorder door ons is ontvangen zult u niet meer in staat zijn deze in te trekken.

6.2.5 Wanneer u een terugbetaling autoriseert, zal de betaaldienstverlener van de klant (bijv. de kaartuitgever) het geld uiterlijk ontvangen aan het eind van de werkdag nadat we de terugbetaalorder hebben ontvangen. Met ‘werkdag’ bedoelen we reguliere kantooruren op dagen van maandag tot en met vrijdag, exclusief officiële feestdagen en andere feestdagen in de UK. Autorisaties die niet worden ontvangen op werkdagen zullen geacht worden te zijn ontvangen op de eerstvolgende werkdag.

6.2.6 Indien u een negatieve balans op uw payleven account heeft nadat u een terugbetaling heeft gedaan, er een terugboeking heeft plaatsgevonden met bijbehorende kosten, boetes of straffen, zullen we om een bedrag vragen dat gelijk is aan het bedrag van de negatieve balans van uw bankrekening vragen. Indien wij niet in staat zijn deze gelden van uw bankrekening te verkrijgen, zullen we een factuur aan u verstrekken voor een bedrag dat gelijk is aan het bedrag van deze negatieve balans. U dient deze factuur binnen 14 kalenderdagen vanaf de factuurdatum te betalen.

6.3 Terugboekingen

6.3.1 Transacties mogen binnen een bepaald tijdslimiet, dat door de wet en de regels van de betreffende kaartnetwerkeigenaars wordt bepaald, teruggedraaid worden via een proces dat terugboeken (“Terugboeken”) wordt genoemd indien dergelijke transacties:

 1. het onderwerp zijn van een geschil (bijv. de goederen of diensten zijn niet geleverd of deze voldoen niet aan de vereiste normen);
 2. door de betreffende kaartnetwerkeigenaar, de Acquirer, de kaarthouder of de kaartuitgever teruggedraaid worden;
 3. ongeautoriseerd waren of als payleven redenen heeft te geloven dat de transacties ongeautoriseerd waren;
 4. illegaal, frauduleus of in strijd met de voorwaarden van deze Overeenkomst zouden zijn;
 5. welke andere reden dan ook die door de regels van de betreffende kaartnetwerkeigenaars gespecificeerd wordt.

6.3.2 Indien wij of de Acquirer een terugboekaanvraag voor een transactie ontvangen, zijn wij en/of de Acquirer bevoegd het bedrag van de terugboeking en welke andere vergoedingen, boetes of sancties dan ook af te trekken van

 1. uitbetalingsopbrengsten voor u, en/of
 2. reserves die wij vasthouden, en/of
 3. uw Uitbetalingsrekening.

6.3.3 Indien wij redelijkerwijs van mening zijn dat een transactie onderhevig zou kunnen zijn aan een Terugboeking, zijn wij en de Acquirer bevoegd het bedrag (inclusief alle bijbehorende vergoedingen of boetes) van een dergelijke mogelijke Terugboeking achter te houden, totdat wij redelijkerwijs kunnen vaststellen of een dergelijke Terugbetaling zal plaatsvinden of niet. Indien wij vaststellen dat de Terugbetaling gebaseerd is op een gegronde klacht van een van uw klanten, zullen wij de gelden vasthouden. Indien de termijn waarbinnen een klant volgens de van toepassing zijnde wetten het recht heeft een transactie aan te vechten is verlopen, of als wij vaststellen dat Terugbetaling voor een transactie niet zal plaatsvinden, zullen wij de gelden vrijmaken voor reguliere uitbetaling.

6.3.4 Indien wij redenen hebben te geloven dat een transactie die via onze Diensten verwerkt is frauduleus was, zijn we bevoegd de Diensten op te schorten totdat deze situatie naar onze tevredenheid is opgelost. Op ons verzoek dient u ons te ondersteunen in het verifiëren van transacties die via onze Diensten zijn verwerkt. Wij streven ernaar om u vooraf in kennis te stellen van ons voornemen de Diensten op te schorten.

6.3.5 Indien de gelden op uw account onvoldoende zijn om een Terugbetaling te dekken, dient u het bedrag van de Terugbetaling en alle andere eventuele kosten die verbonden zijn aan de Terugbetaling onmiddellijk aan ons te restitueren.

6.3.6 Indien wij redelijkerwijs van mening zijn dat u een buitensporig grote hoeveelheid aan Terugbetalingen heeft, zijn wij bevoegd aanvullende beperkingen en voorwaarden voor het gebruik van onze Diensten op te leggen. Dergelijke voorwaarden of beperkingen kunnen omvatten (maar zijn niet beperkt tot), in elke mogelijke combinatie

 1. het toevoegen van aanvullende verwerkingskosten,
 2. het opzetten van een reserve om verwachte Terugbetalingen en bijbehorende kosten te dekken, bestaand uit een bedrag dat redelijkerwijs door ons wordt bepaald,
 3. het vereisen van aanvullende bescherming voor tijdige nakoming van uw financiële verplichtingen onder deze Overeenkomst, en/of
 4. het beëindigen of opschorten van de Diensten.

6.3.7 Wij of de Acquirer zijn bevoegd op elk gewenst moment tijdens deze Overeenkomst, en in de periode tot dertien maanden na de laatste verwerkte transactie binnen deze Overeenkomst, de uitbetaling aan u tijdelijk op te schorten of uit te stellen, om onszelf te beschermen tegen het risico van daadwerkelijke of verwachte Terugbetalingen, of anderzijds tegen het risico van uw daadwerkelijk of verwacht falen om aan uw verplichtingen onder deze Overeenkomst of de regels van de kaartnetwerkeigenaar te voldoen.

6.3.8 Verrekeningsrechten

Wij zullen vergoedingen direct aftrekken van gelden die aan u uitbetaald moeten worden door de Acquirer. Het bedrag dat aan u overgemaakt zal worden zal het totale transactiebedrag zijn min alle vergoedingen en Terugbetalingen bij elkaar opgeteld.

6.4 Betaalbewijzen

Payleven zal ondertekende betaalbewijzen gratis digitaal opslaan. U zult niet verantwoordelijk zijn voor het bewaren van deze documenten.

6.5 Bescherming van uw Gelden

Alle gelden die door de Acquirer ontvangen worden die aan u uitbetaald dienen te worden, zullen in de cliëntenbankrekening van de Acquirer opgeslagen worden, tot het moment dat deze gelden in overeenstemming met de voorwaarden van deze Overeenkomst aan u uitbetaald worden.

6.6 Transactieoverzichten

Wij zullen toegang geven tot lopende rekeningafschriften met, indien relevant, de volgende informatie:

 1. een referentie die u in staat stelt betalingstransacties die gemaakt zijn tijdens de betreffende maand, en eventueel de klant en de informatie die tijdens de betalingstransactie zijn overgedragen, te identificeren;
 2. het bedrag van de betalingstransacties die gedurende de betreffende maand gedaan zijn, getoond in de valuta waarin uw account geregistreerd is;
 3. het bedrag en de onderverdeling van de transactiekosten in verhouding tot de transacties die gedurende de betreffende maand gedaan zijn; en
 4. de valutadatum van de creditering.

6.6.1 Wij zullen u toegang verstrekken tot uw rekeningafschriften. Door deze Algemene Voorwaarden te accepteren, gaat u er mee akkoord dat wij informatie omtrent tarieven samenvoegen op basis van merk, wijze van gebruik, betaalmethode en de hoogte van de bijbehorende afwikkelingsvergoeding van de transactie, indien van toepassing. Deze gegevens worden voor u beschikbaar gemaakt op gezette tijden, ten minste eenmaal per maand en op een manier die het u mogelijk maakt om de informatie op te slaan en te reproduceren in ongewijzigde vorm.

7. BETAALMERKEN

7.1 Voor de duur van deze Overeenkomst verlenen we u een royalty-vrije, niet-overdraagbare en niet in sublicentie te geven licentie om binnen het Servicegebied de logo’s en handelsmerken van de kaartnetwerkeigenaars van geaccepteerde Betaalkaarten (“Betaalmerken”) te gebruiken, in strikte overeenstemming met de van toepassing zijnde regels van de kaartnetwerkeigenaars voor het gebruiken en tonen van dergelijke Betaalmerken.

7.2 U moet te allen tijde de instructies volgen die u van ons, de Acquirer en de kaartnetwerkeigenaars krijgt, met betrekking tot het gebruiken en tonen van Betaalmerken. Indien geëist door ons, de Acquirer of de kaartnetwerkeigenaars moet u de Betaalmerken onmiddellijk aanpassen of gebruik van de Betaalmerken staken en alle materiaal dat de Betaalmerken draagt vernietigen.

7.3 U stelt ons en de Acquirer schadeloos voor elke claim, boete of ander verlies gemaakt as gevolg van uw gebruik of tonen van de Betaalmerken dat inbreuk maakt op deze Overeenkomst of een van diens instructies, of op de regels van de kaartnetwerkeigenaars.

8. KOSTEN

8.1 Met betrekking tot onze levering van de Diensten aan u, gaat u ermee akkoord de vergoedingen te betalen die genoemd worden in de Tarieven, te vinden op onze website, op het volgende adres: www.payleven.nl.
Door deze Algemene Voorwaarden te accepteren, verklaart u en verzoekt u aan ons dat wij gecombineerde tarieven mogen rekenen voor verschillende kaartproducten zoals in het tarievenschema staan weergegeven.

8.2 We sturen u digitale facturen voor alle in rekening gebrachte kosten. Door het aangaan van deze overeenkomst geeft u toestemming dat wij u digitale facturen mogen sturen. We zullen geen papieren facturen sturen.

8.3 Wij behouden ons het recht voor De Tarieven te wijzigen. Wij zullen u ten minste twee maanden voordat deze wijzigingen ingaan hiervan op de hoogte brengen. Wij zullen u op de hoogte stellen van de wijziging middels een bericht in de Applicatie. Als u de wijziging in de voorwaarden niet wenst te accepteren zult u het recht hebben deze Overeenkomst te beëindigen. Voortzetting van het gebruik van de Diensten na melding van de veranderingen zal worden gezien als een bevestiging van uw aanvaarding van de gewijzigde tarieven.

8.4 Alle tarieven die genoemd worden op de website zijn exclusief BTW. Indien BTW van toepassing is of wordt voor alle of een van de bedragen die aan ons betaalbaar zijn onder deze Overeenkomst, gaat u ermee akkoord dat u bij ontvangst van een geldig BTW-factuur BTW aan ons zult betalen, tegen het betreffende BTW-tarief dat van toepassing is op de door ons geleverde goederen of diensten.

9. ONZE AANSPRAKELIJKHEID TEGENOVER U

9.1 Hoewel we ernaar streven de Diensten 24 uur per dag beschikbaar te maken, aanvaarden we geen aansprakelijkheid indien, om welke reden dan ook, de Diensten niet beschikbaar zijn op een bepaald moment of voor een bepaalde periode. Levering van de Diensten kan tijdelijk opgeschort worden, zonder voorafgaande kennisgeving, in geval van een systeemstoring, onderhoud of reparatie, of in geval van overmacht. Wij zullen ernaar streven u vooraf in kennis te stellen van elk gepland onderhoud of geplande reparaties die kunnen leiden tot een opschorting van de Diensten.

9.2 Als u de ontvanger van gelden bent:

9.2.1 zijn wij verantwoordelijk voor de correcte transmissie/verzending van transacties aan de betaaldienstverleners van uw klanten (bijv. de kaartuitgevers van uw klanten);

9.2.2 zullen wij, indien we niet in staat zijn een transactie op correcte wijze te verwerken, deze transactie onmiddellijk opnieuw versturen, onder voorbehoud van de regels van de van toepassing zijnde kaartnetwerkeigenaar. Als u informatie met betrekking tot een transactie aanvraagt, zullen we ernaar streven deze transactie te traceren en u van de uitslag op de hoogte te stellen. Wij kunnen op basis van deze clausule niet aansprakelijk gesteld worden indien het feit dat wij niet in staat zijn geweest een betalingsopdracht correct te verwerken het gevolg was van onvermijdelijke, abnormale of onvoorziene omstandigheden die buiten onze macht liggen, of van een eis van de van toepassing zijnde wet of regelgeving.

9.3 Als u de betaler van gelden bent:

9.3.1 Indien iemand anders de veiligheidsgegevens van uw  Kaartlezer en/of uw payleven account gebruikt om ongeautoriseerde transacties met uw payleven account te doen (bijvoorbeeld door ongeautoriseerde terugstortingen aan kaarthouders te doen), zult u aansprakelijk worden gesteld voor maximaal €50 voor de verliezen voorafgaand aan uw melding aan ons in overeenstemming met clausule 5.4 (Veiligheid). Echter, wanneer u frauduleus, opzettelijk of met grove nalatigheid heeft gehandeld of niet aan uw veiligheidsverplichtingen van artikel 5.4 voldoet, dan bent u aansprakelijk voor alle schade die is ontstaan ten aanzien van niet-toegestane betalingstransacties  tot het moment waarop u ons informeert in overeenstemming met artikel 5.4.5. U bent verplicht ons zonder vertraging, en in elk geval binnen 13 maanden na datum van afschrijving, op de hoogte te stellen van ongeautoriseerde of onjuist uitgevoerde terugbetalingen.

9.3.2 Indien u een betalingsorder heeft geïnitieerd (bijvoorbeeld als u een betalingsorder heeft verstuurd voor terugbetaling), zullen we tegenover u aansprakelijk zijn voor de correcte verwerking van de betalingsorder, tot het punt waarop  de serviceprovider van de kaarthouder (bijvoorbeeld de kaartuitgever)  de betalingstransactie heeft ontvangen. Echter blijven wij aansprakelijk wanneer we niet kunnen bewijzen dat de serviceprovider van de kaarthouder  de betalingstransactie heeft ontvangen.  In het geval dat wij aansprakelijk zijn, zullen we u het bedrag van de onuitgevoerde of gebrekkige betalingstransactie zonder bovenmatige vertraging restitueren. In alle andere gevallen zullen wij, op uw verzoek, onmiddellijk trachten de betalingstransactie te traceren en u op de hoogte stellen van de uitkomst.

9.4 Onderhevig aan clausule 9.5:

9.4.1 Wij zullen in geen enkel geval aansprakelijk zijn tegenover u, dan wel contractueel, in het geval van onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of schending van wettelijke plicht, dan wel op andere wijze, voor verlies van winsten, dataverlies of welk ander indirect of daaruit volgend verlies dat ontstaat onder of in verband met deze Overeenkomst; en

9.4.2 onze totale aansprakelijkheid met betrekking tot verliezen die ontstaan door, of in verband staan met deze Overeenkomst, dan wel contractueel, in het geval van onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of schending van wettelijke plicht, dan wel op andere wijze, zal niet groter zijn dan het totale bedrag dat wij aan Vergoedingen hebben verdiend voor uw gebruik van de Diensten gedurende de twee (2) maanden onmiddellijk voorafgaand aan de gebeurtenis die aanleiding heeft gegeven tot de aansprakelijkheidsclaim.

9.5 Niets in deze Overeenkomst zal onze aansprakelijkheid limiteren of uitsluiten voor dood of lichamelijk letsel veroorzaakt door nalatigheid, of de nalatigheid van onze werknemers, agenten of onderaannemers; of fraude of frauduleuze misrepresentatie. Er zal geen limiet van aansprakelijkheid worden toegepast op uw statutaire  rechten onder de Payment Services Regulations 2009 of onze aansprakelijkheid zoals beschreven in 9.2 en 9.3.

10. UW AANSPRAKELIJKHEID TEGENOVER ONS, DE ACQUIRER EN DE KAARTNETWERKEIGENAARS

10.1 U zult aansprakelijk zijn tegenover ons, de Acquirer, en de kaartnetwerkeigenaars voor verliezen als gevolg van u of uw medewerkers, directeuren, agenten, vertegenwoordigers of andere derde partijen die door u beheerd worden, als u of zij;

10.1.1 deze Overeenkomst overtreden;

10.1.2 het verzuimen zich aan veiligheidsvoorschriften en gebruiksaanwijzing te houden;

10.1.3 het nalaten gehoor te geven aan redelijke instructies met betrekking tot het gebruik van onze Diensten die door ons of door de Acquirer aan u worden gegeven;

10.1.4 de van toepassing zijnde kaartnetwerkregels overtreden;

10.1.5 zich gedragen op zo een manier dat het mogelijkerwijs tot reputatieschade zal leiden voor ons, de Acquirer of de kaartnetwerkeigenaars van de geaccepteerde Betaalkaarten;

10.1.6 zich frauduleus gedragen; of

10.1.7 van toepassing zijnde wetten en regelgeving overtreden;

10.2 U zult ons en de Acquirer, en al onze medewerkers, directeuren, agenten en vertegenwoordigers en die van de Acquirer schadeloosstellen en vrijwaren voor claims of bedreigingen daartoe van derden tegen ons en de Acquirer als gevolg van een van de gebeurtenissen genoemd onder clausule 10.1.

10.3 Wij zullen melding maken van frauduleuze of illegale activiteiten bij de bevoegde autoriteiten.

11. GESCHILLEN EN KLACHTEN

Als u klachten heeft over onze Diensten, kunt u contact opnemen met onze servicedesk op +31 20 760 20 15 of via email op service@payleven.nl. We verzekeren u dat uw klacht wordt geëvalueerd en dat de resultaten aan u worden gecommuniceerd binnen een redelijke termijn. U kunt ook een schriftelijke klacht indienen door te schrijven naar: payleven klantenservice, Oxford House, 76 Oxford Street, London United Kingdom W1D 1BS. Uw klacht zal worden behandeld in overeenstemming met onze klachtenprocedure; een kopie van deze procedure is op aanvraag beschikbaar.

12. TERMIJN, OPSCHORTING EN BEEINDIGING

Deze Overeenkomst zal van kracht zijn zodra u deze accepteert, maar de levering van Diensten aan u kan opgeschort worden totdat wij, en de Acquirers, hebben vastgesteld dat u het vereiste registratie- en verificatieproces met succes heeft afgerond. De Overeenkomst zal voortduren totdat deze door ons of door u wordt beëindigd in overeenstemming met de volgende bepalingen.

12.1 Beëindiging door u

U kunt deze overeenkomst beëindigen, zonder opgave van reden, door contact op te nemen met de klantenservice.

12.2 Opschorting en beëindiging door payleven

12.2.1 Wij kunnen deze Overeenkomst op ieder moment beëindigen door u ten minste twee maanden van tevoren op de hoogte te stellen van een dergelijke beëindiging.

12.2.2 Uw account en deze Overeenkomst kunnen door ons beëindigd worden wanneer u voor een periode van 6 maanden geen gebruik heeft gemaakt van onze Diensten. U zult niet in staat zijn om toegang te krijgen tot uw accountgegevens nadat uw account is beëindigd.

12.2.3 Wij behouden ons het recht voor om de levering van Diensten aan u onmiddellijk gedeeltelijk of geheel op te schorten of te beëindigen indien:

 1. we daartoe geïnstrueerd worden door een overheidsinstantie, de betreffende kaartnetwerkeigenaar of een betrokken derde partij-Acquirer;
 2. we redelijkerwijs van mening zijn dat de producten of diensten die u verstrekt in strijd zijn met de van toepassing zijnde wetten, regels of voorschriften;
 3. we redelijkerwijs van mening zijn dat de voortgezette levering van onze Diensten aan u een bedreiging vormen voor de reputatie van ons of van onze Acquirer met de kaartnetwerkeigenaars, de regelgevende instanties en/of het grote publiek; of
 4. we sterke aanwijzingen zien dat u onvermogend bent of zal worden en/of niet in staat bent of zal zijn het materiële deel van uw producten en/of diensten te leveren;
 5. uw jaarlijkse omzet met uw payleven account groter is of in alle waarschijnlijkheid groter zal zijn dan het equivalent van 100,000 USD voor MasterCard of 100,000 USD voor Visa, of 150,000 USD voor MasterCard en VISA gecombineerd (of het equivalente bedrag in de valuta waarin uw account geregistreerd is);
 6. u ons heeft voorzien van valse, onjuiste, onvolledige of misleidende informatie;
 7. u de voorwaarden van deze Overeenkomst heeft geschonden;
 8. uw account in gevaar is gebracht zoals uiteengezet in artikel 5.4;
 9. u een onacceptabel risico op fraude voor ons vormt;
 10. u gebruik maakt van de Diensten op een manier die in strijd is met de van toepassing zijnde wetten, regels of voorschriften; of
 11. u betrokken bent bij frauduleus of illegaal handelen.

12.2.4 Wij streven ernaar om u vooraf in kennis te stellen van ons voornemen om de Diensten op te schorten en zullen u, indien mogelijk, voorzien van de redenen hiervoor.

12.3 Gevolgen van beëindiging

12.3.1 Bij beëindiging van deze Overeenkomst zult u niet langer recht hebben de Diensten en licenties te gebruiken die u verleend zijn voor de Applicatie, en zal de toestemming die u onder deze Overeenkomst heeft gekregen voor het gebruik van logo’s, handelsmerken en ander intellectueel eigendom verlopen. U dient alle identificatie, logo’s en afdrukken van payleven en de kaartnetwerkeigenaars te verwijderen, inclusief maar niet beperkt tot degene die getoond worden op uw verkooppunten en websites.

12.3.2 De beëindiging van deze Overeenkomst heeft geen invloed op eventuele rechten of verplichtingen die voorafgaand aan deze beëindiging of afloop zijn opgebouwd. De verplichtingen van ons beiden zoals uiteengezet in deze Overeenkomst, die bedoeld zijn om na beëindiging voort te blijven duren, zullen volledig van kracht blijven ongeacht beëindiging.

13. VERTROUWELIJKHEID EN PRIVACY

13.1 De partijen dienen alle vertrouwelijke informatie of gegevens, die zij hebben uitgewisseld in hun contractuele betrekkingen, geheim te houden en niet ter beschikking te stellen aan derden, behalve zoals bepaald in deze Overeenkomst of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

13.2 Door te betalen met een Betaalkaart wordt de gebruiker ervan verzocht toestemming te geven voor de verwerking van zijn persoonlijke gegevens door payleven via de software, dat nodig is voor het betalingsproces. Payleven en de Merchant zullen deze data behandelen, verwerken en gebruiken in overeenstemming met de Data Protection Act 1998 en EU Directive 95/46/EEC (als gewijzigd) regelgeving.

13.3 Meer informatie over hoe wij uw gegevens beschermen vindt u in onze Data Protection Policy, te vinden op onze website www.payleven.nl/security.

14. INTELLECTUEEL EIGENDOM

14.1 Behalve waar uitdrukkelijk vermeld in deze Overeenkomst verwerft u geen enkel(e) recht, titel of belang in of op de Intellectuele Eigendomsrechten inherent aan de Diensten. Voor de toepassing van deze Overeenkomst betekent “Intellectuele Eigendomsrechten” alle uitvindingen (patenteerbaar of niet), ontwerprechten, databaserechten, auteursrechten, morele rechten, topografie van halfgeleidersrechten, niet-geregistreerde handels- of dienstmerken, logo’s, uiterlijk en handelsnamen, en in elk geval de goodwill daaraan verbonden, alle geregistreerde intellectueel eigendomsrechten, know-how en elk recht of elke vorm van bescherming van een soortgelijke aard en van gelijke of soortgelijke werking zoals elk van hen bestaan waar dan ook in de wereld.

14.2 Het is u niet toegestaan de Diensten toe te wijzen, te sublicenseren, te kopiëren, te verspreiden of derden toestemming te geven gebruik te maken van de Diensten.

14.3 Behalve zoals toegestaan door de wet, mag u de Diensten niet kopiëren, aanpassen, demonteren, wijzigen of verbeteren.

15. VERKLARINGEN EN GARANTIES

U verklaart en garandeert ons dat: (i) u ten minste 18 jaar oud bent; (ii) u woonachtig bent in Nederland; en (iii) u het wettelijke recht, volmacht en gezag heeft om deze Overeenkomst aan te gaan en uw verplichtingen hieronder uit te voeren.

16. SLOTBEPALINGEN

16.1 Wijzigingen

16.1.1 Wij behouden ons het recht voor deze Overeenkomst te wijzigen op elk gewenst moment. Wij zullen u ten minste twee maanden voorafgaand aan deze wijziging hiervan op de hoogte brengen, tenzij de wijziging eerder vereist is in overeenstemming met de wetten en regelgeving die van toepassing zijn. Wij zullen u op de hoogte stellen van de wijziging middels een bericht in de Applicatie, of per email. Als u de wijziging in de voorwaarden niet wenst te accepteren zult u het recht hebben de Overeenkomst te beëindigen door dit, met inachtneming van de opzegtermijn en de voorwaarden in clausule 16.3.1, aan ons te melden. Voortzetting van het gebruik van de Diensten na het verstrijken van de opzegtermijn zal worden gezien als een bevestiging van uw aanvaarding van de gewijzigde voorwaarden.

16.1.2 De meest recente versie van deze Overeenkomst kunt u inzien op de payleven website. Op uw verzoek voorzien wij u van een papieren exemplaar van deze Overeenkomst.

16.1.3 De lay-out, vorm en tekst van de website(s) of schermen waarmee u toegang krijgt tot uw payleven account en de payleven accountschermen zelf, zijn onderhevig aan wijzigingen door ons op ieder moment. Wij kunnen dergelijke wijzigingen maken zonder u daarvan voorafgaand op de hoogte te stellen.

16.2 Vernietigbaarheid van Voorwaarden

Indien enige bepaling binnen deze Overeenkomst niet-afdwingbaar is op enige wijze, zal dit op geen enkele wijze invloed hebben op de geldigheid van de overige voorwaarden. We kunnen u extra tijd toestaan om te voldoen aan onze verplichtingen of besluiten een aantal van onze rechten niet uit te oefenen. We kunnen echter nog steeds aandringen op een strikte toepassing van deze Overeenkomst op een later moment.

16.3 Communicatie

16.3.1 Verklaringen, aankondigingen, bekendmakingen en andere mededelingen die onder deze Overeenkomst vallen (inclusief wijzigingen van de voorwaarden en bepalingen van deze Overeenkomst) zullen wij u in het Nederlands, schriftelijk, via email of via uw payleven account doen toekomen. Voor de toepassing van deze Overeenkomst is het toegestaan mededelingen in tekstvorm per opneembare elektronische communicatie te doen, tenzij wij expliciet erom vragen een document op papier en/of ondertekend te ontvangen.

16.3.2 Voor de duur van deze Overeenkomst dient u over een geldig post- en emailadres te beschikken. U dient ons onmiddellijk op de hoogte te stellen wanneer u uw adres, of andere contactgegevens die wij van u hebben, wijzigt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enig falen door u voor ontvangst van een mededeling wanneer wij deze hebben gestuurd naar het adres, of andere contactgegevens, door u verstrekt. payleven kan niet verantwoordelijk worden gehouden wanneer een e-mail adres gespecificeerd door u niet geldig of bereikbaar blijkt te zijn, of indien u uw e-mailadres heeft gewijzigd zonder ons hiervan op de hoogte te stellen.

16.3.3 Correspondentie die elektronisch verstuurd is naar u op het meest recente adres dat u ons hiervoor heeft gegeven zal geacht worden door u te zijn ontvangen op de dag van versturen van deze communicatie, tenzij het versturen van de communicatie een onmiddellijke foutmelding tot gevolgd heeft. Correspondentie die per post naar u verstuurd is zal geacht worden door u te zijn ontvangen op de tweede werkdag na verzending.

16.4 Klantenservice

U kunt contact met de Klantenservice opnemen door een email te sturen naar service@payleven.nl of via onze website, of door te bellen naar +31 (0) 20 760 2018. U kunt ook schriftelijke communicatie per post naar Payleven sturen, naar het volgende adres: Herengracht 444-3, 1017 BZ Amsterdam, Nederland. We raden u echter aan elektronisch met ons te communiceren.

16.5 Overdraging

16.5.1 Uw payleven account is strikt persoonlijk. We verifiëren uw identiteit in overeenkomst met artikel 5.2.  Daarom mag u geen van uw rechten of plichten binnen deze Overeenkomst aan anderen toewijzen, vervangen of op andere wijze overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

16.5.2 Wanneer we beslissen om uw account over te plaatsen naar een andere entiteit (bijvoorbeeld binnen de groep van Payleven Ltd als onderdeel van een herstructurering) zullen we dit enkel doen bij een entiteit met geschikte regulerende licenties of vergunningen.  We zullen u hiervan ten minste twee maanden van tevoren op de hoogte te stellen van deze wijziging. Artikel 16.1.1 is hierbij van toepassing en stelt u in staat uw account te beëindigen indien u dat wenst.

16.6 Consumentenrecht

Indien u consument bent heeft u op basis van de van toepassing zijnde wetten in uw rechtsgebied het recht om deze Overeenkomst op elk gewenst moment binnen twee weken van ingang van deze Overeenkomst schriftelijk te beëindigen, of binnen twee weken vanaf de datum dat u deze voorwaarden ontvangt, als dit op een latere datum plaatsvindt. Beëindiging zal geen invloed hebben op de transacties die reeds voor afwikkeling verwerkt en ingediend zijn bij de Acquirer of de kaartnetwerkeigenaars. U heeft recht op een restitutie van betaalde vergoedingen, met uitzondering van de vergoedingen die we u in rekening hebben gebracht voor diensten geleverd tot aan het moment van beëindiging.

16.7 Rechten van Derden

Personen die geen partij in deze Overeenkomst zijn hebben niet het recht voorwaarden van deze Overeenkomst af te dwingen onder de Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999.

16.8 Volledige Overeenkomst

16.8.1 Deze Overeenkomst vormt de gehele overeenkomst tussen ons en vernietigt en vervangt alle voorgaande concepten, overeenkomsten, regelingen en afspraken tussen ons, zowel schriftelijk als mondelijk, met betrekking tot dit onderwerp.

16.8.2 We stemmen er beiden mee in dat bij het aangaan van deze Overeenkomst we niet hebben vertrouwd op, en geen sancties zullen opleggen in verband met, verklaringen of garanties (al dan niet gemaakt in onschuld of door nalatigheid) die niet zijn opgenomen in deze Overeenkomst.

16.9 Toepasselijk recht en jurisdictie

16.9.1 Deze Overeenkomst en alle geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of in verband staan met deze Overeenkomst of haar onderwerp van vorming (inclusief niet-contractuele geschillen of vorderingen) worden beheerst door het Engelse recht, tenzij u deze Overeenkomst als consument bent aangegaan, in welk geval verplichte plaatselijke beschermingswetten voor consumenten geldig zouden kunnen zijn.

16.9.2 Als u een zakelijke klant bent voor wie het contractueel mogelijk is de plaats van geschillen te bepalen die ontstaan uit of in relatie staan met deze Overeenkomst, stemt u ermee in dat:

 1. de Engelse rechtbanken exclusieve rechtsbevoegdheid hebben geschillen of claims te bepalen die u tegen ons indient;
 2. de Engelse rechtbanken niet-exclusieve rechtsbevoegdheid hebben geschillen of claims te bepalen die wij tegen u indienen.

16.9.3 Payleven Ltd is geautoriseerd en gereguleerd als betaalinstelling door de Financial Conduct Authority van het Verenigd Koninkrijk, FCA registratienummer 581071. Het adres van de FCA is 25 The North Colonnade, Canary Wharf, London E14 5HS, Verenigd Koninkrijk. Zij zijn telefonisch bereikbaar op (+44) 20 7066 1000 of via de website www.fca.org.uk.

Indien we een vraag of klacht naar uw mening niet naar volle tevredenheid hebben opgelost, dan kunt u contact opnemen met de Financiële Ombudsman in het Verenigd Koninkrijk. U kunt hen bereiken door een brief te sturen naar The Financial Ombudsman Service, South Quay Plaza, 183 Marsh Wall, London E14 9SR, Verenigd Koninkrijk of door te bellen naar +44 20 7964 0500. Meer informatie kan worden gevonden op www.financial-ombudsman.org.uk.


This Agreement is entered into between you (the “Merchant”, “you”, “your”) and Payleven Ltd, trading as payleven (“payleven”, “we”, “us”, “our”). It sets out the terms and conditions for the provision of the Services as defined below. It also sets out the rights of the Acquirer (as defined in clause 4.1) as required under card scheme rules. You may also be required to enter into a separate agreement with the Acquirer (an “Acquirer Agreement”), depending on the volume and nature of your transactions. We or the Acquirer will inform you of this requirement as and when necessary. If any Acquirer Agreement is in conflict with this Agreement, the Acquirer Agreement shall prevail to the extent necessary to resolve the conflict.

1. Information about Payleven Ltd

Payleven Ltd is a private limited company registered in England and Wales under company registration number 08016695. Our registered office is located at Oxford House, 76 Oxford Street, London, W1D 1BS. See also clause 16.9 for regulatory information.

Payleven Ltd is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority of the United Kingdom as a payment institution, FCA registration number 581071. Contact details of the Financial Conduct Authority can be found at http://www.fca.org.uk/site-info/contact

2. Services provided by payleven

2.1 Subject to the terms of this Agreement, we will provide you with technical services, a card reader (the “Card Reader”) and grant you a licence to use its mobile software application (the “Application”) which will enable you to accept and process payments using the payment methods and payment cards listed on our website under the following link www.payleven.co.uk (the “Payment Cards”). The Card Reader will process the data stored on Payment Cards (the “Card Data”). The Application will generate a transaction and associated data (the “Transaction Data”). The Transaction Data will be processed and forwarded by the Application to the Acquirer (as defined below). The Acquirer will use the Transaction Data in order to initiate the payment transactions and transfer the relevant sums into a bank account specified by you. When a payment is made to your account, we will update your account history on our website and in the Application and send you an e-mail confirming that the payment transaction has taken place and setting out the details of the transaction.

2.2 In this Agreement, the provision of the technical services, the Card Reader and the Application are referred to as the “Services”.

2.3 We will deduct a fee of 2.75% for each transaction processed by you.

If you qualify for lower transaction fees you will receive a credit note for your past month’s transactions within the first two weeks of each month by email; a cashback rebate will be deposited to your bank account.

We calculate the total fees based on your gross transaction volume in a calendar month and then apply the assigned rate based on our flexi pricing model:

Flexi Pricing Model fees and thresholds:

MinimumMaximumFee
£0< £2.5002.75%
£2.500< £5.0002.25%
£5.000< £7.5001.75%
> £7.500 1.50%

You can track your monthly payment volume within the app or on your payleven account.

Please note: American Express and e-commerce transactions are excluded from your Flexi Pricing model. You will be charged 2.75% for American Express and 2.95% for e-commerce transactions.

Chargeback fees are £10 per incident.

2.4 We reserve the right to appoint a third party in order to fulfil some or all of our obligations under this Agreement.

2.5 We reserve the right to amend the list of accepted payment methods and Payment Cards at any time.

2.6 The Services shall be provided to you only in those territories as agreed between us (your “Service Territory”) and you are strictly prohibited from using the Services in other territories.

2.7 Any usage of the Service means automatically that user has read, understood and accepted the T&Cs.

3. Provision of the Card Reader And Application

3.1 Installation of the Card Reader and the Application

You must install the Card Reader and the Application according to the instructions described in the Download and Installation Manual available on www.payleven.co.uk.

3.2 Card Reader

3.2.1 We will sell you a suitable card reader at a purchase price determined by us from time to time or as published on our website. If we allow you to purchase the Card Reader at a reduced price or give you the reader for free, we reserve the right to make your ownership of the Card Reader conditional on the achievement of a mininum transaction volume.

3.2.2 You are not allowed to sell, rent, license or transfer the Card Reader to a third party or allow use of the Card Reader by a third party. You are also not allowed to modify the software or the hardware of the Card Reader in any way. You must not use the Card Reader for any purpose other than effecting payment transactions through your installed version of the Application.

3.2.3 At our request, you must return the Card Reader to us, either upon termination or expiry of this Agreement or to replace an existing Card Reader. If you terminate the Agreement, you must return the Card Reader at your own cost. If you have purchased the Card Reader, you are obliged to transfer ownership back to us.

3.2.4 We will refund the purchase price of the Card Reader if we are required to do so by law or we agreed to a refund. We may charge a handling fee for processing returns of Card Readers or refunding the purchase price (see refund policy). If the Card Reader is returned in used condition, we may refuse to refund the purchase price.

3.3 Unauthorized use of the application

You shall not make copies of the Application except for the purpose of using our Services and you shall not alter, amend or reverse-engineer all or any part of the Application. If we provide an update of the Application, you are required to install the update and discontinue use of the old version. You may only use the Application in your Service Territory.

4. Transmission of Transaction Data

4.1 We are not a bank and do not offer banking services. Therefore, in order to provide you with the Services, we have entered into an agreement with a bank or payment service provider (the “Acquirer”), under which we will transmit the Transaction Data, in accordance with the authorisation requests and authorisation responses placed through the Application, to the Acquirer in order to initiate payment transactions.

4.2 You agree that we may pass the Transaction Data to the Acquirer, together with any other necessary account information, to enable the Acquirer to initiate and process the payment transactions.

4.3 We reserve the right to change the Acquirer at any time. You agree that we may pass on any relevant information about you and any data as set out in clause 4.2 to the new Acquirer in order to continue processing payment transactions.

5. Obligations of the Merchant

5.1 Registration

5.1.1 You must register with us and set up a payleven account in order to use our Services. Our registration process is available either via our website at www.payleven.co.uk or via the payleven mobile application available either through a link provided to you by email or through various mobile application providers.

5.1.2 During the registration process, you will be asked to provide certain information including but not limited to your name, address, email address, telephone number, bank account details and, where relevant, company name and legal form of organisation, trading name, business type/category, full business address and ownership information.

5.1.3 In addition to the information asked of you during the registration process, we reserve the right to require further information if this is necessary in our or the Acquirer’s reasonable opinion in order to provide the service or to comply with legal and regulatory requirements or to assess the operational and financial risk of allowing you to use our Service. If you do not provide such further information, we have the right to suspend or cancel your payleven account.

5.1.4 You agree that the information you provide during the registration process or otherwise is accurate, complete and up-to-date and that you must immediately notify us of any changes to any information provided by you to us, either during the registration process or at any other time during the term of this Agreement. If any information provided on registration or thereafter is or becomes inaccurate or incomplete this may delay or disrupt the Services provided to you.

5.1.5 On registration, you will receive a personalised account and password which you will need in order to process payment transactions. It is your responsibility to ensure that this information and other login information are stored safely. You agree to maintain such account information solely at your own risk and in such a way that it remains inaccessible to unauthorised persons. Account information is personal and may not be transferred to or used by anyone other than you.

5.1.6 We will process your information in accordance with applicable data protection laws. For further information on how we collect, process and use your information, please refer to our Data Protection Policy which forms part of this Agreement and can be accessed at www.payleven.co.uk/datasecurity.

5.2 Verification

5.2.1 Once you have completed the registration process, we or the Acquirer will undertake a verification of your identity in accordance with applicable anti-money laundering and anti-terrorism financing regulations as determined by us and the Acquirer in our sole discretion.

5.2.2 The decision whether your identity has been properly verified will be entirely at the discretion of payleven and the Acquirer. Before successful completion of the registration and verification process we reserve the right to suspend or not to start to provide any Service under this Agreement.

5.2.3 Once verified, we will assign a merchant category to you according to the business or activity you carry on. This will also be used to determine certain thresholds, such as maximum transaction amount, and frequency of transactions that are regarded as typical for that type of business or activity. You will be notified of the relevant thresholds applicable to you and you will only be able to accept payment transactions up to defined limits (the “Merchant Transaction Limits”). You must promptly inform us of any material change to your business activity.

5.2.4 In the event that, in any one week, you reach the Merchant Transaction Limits, you will not be able to accept any further card payments. We will endeavour to notify you prior to your Merchant Transaction Limits being reached. In exceptional circumstances and on a case by case basis, we may, in our sole discretion, increase the Merchant Transaction Limits.

5.3 Restrictions and limitations of use

5.3.1 You must only use the Services to accept payments in accordance with applicable laws, rules, regulations and card schemes rules. We may be required by the card schemes to change this Agreement in connection with amendments to the card schemes rules.

5.3.2 You must only use our Services for the sale of products and services typically associated with the business activities of merchants in your merchant category. You must obtain our prior approval for any products or services that fall outside of such typical product or service range. If you are in doubt whether your goods or services are typical, you must contact Customer Service (see clause 16.4).

5.3.3 You must not use the Services fraudulently or in a way that is misleading to your customers, card holders or any third party.

5.3.4 You must only use and display the card schemes brands in accordance with the card schemes rules.

5.3.5 Without our permission you must not apply a price threshold for accepting a Payment Card that is higher than any minimum transaction amount we impose for technical reasons.

5.3.6 You must not assess a surcharge for the use of a Payment Card without our permission.

5.3.7 You must not dispense cash on any payment transaction.

5.3.8 You must not accept payment transactions with debit or credit cards held in your own name or the name of your business.

5.3.9 You must not act as a payment intermediary, aggregator or service bureau or otherwise resell our Services to any third party.

5.3.10 You must not exceed an annual card turnover of 100,000 USD for MasterCard or 100,000 USD for VISA or 150,000 USD for both MasterCard and VISA (or equivalent amount in the currency in which your account is denominated). If you process transactions in excess of these amounts, we will notify you and give you the option to enter into a direct agreement with the Acquirer as required by card scheme rules. If you at any time expect the annual turnover to exceed the aforementioned limits, you must inform us immediately of this expectation even if you have not yet reached such limits.

5.3.11 You must not use the Services to accept payment for goods and services in connection with (1) any illegal activity, (2) buyers associations or membership clubs, (3) credit counselling or repair agencies, (4) credit protection or identity theft protection services, (5) direct marketing or subscription offers or services, (6) infomercial sales, (7) internet/mail order/telephone order pharmacies or pharmacy referral services (where fulfilment of medication is performed with an internet or telephone consultation, absent a physical visit with a physician including re-importation of pharmaceuticals from foreign countries), (8) pyramid selling and multi-level marketing businesses, (9) inbound or outbound telemarketers, (10) prepaid phone cards or phone services, (11) rebate based businesses, (12) up-sell customers, (13) bill payment services, (14) gambling services (including online gambling), gambling chips, or gambling credits, betting, including lottery tickets, casino gaming chips, off-track betting, and wagers at races, (15) financial institutions offering manual or automated cash disbursements, (16) financial institutions offering merchandise and services, (17) sales of money-orders or foreign currency by non-financial institutions, (18) wire transfer money orders, (19) high-risk customers, including telemarketing customers, (20) service station customer, (21) automated fuel dispensers, (22) adult entertainment oriented products or services (in any medium, e.g., internet, telephone or printed material), (23) escort services, (24) internet/mail order/telephone order cigarette or tobacco sales, (25) internet/mail order/telephone order firearm or weapon sales, (26) products and services specifically offered or intended to be used to create drugs or grow ingredients for drugs (e.g. ‘grow shop’ products, seeds for cannabis plants etc.), (27) occult materials, (28) product or services invoking or supporting hatred, discrimination, violence or terrorism, (29) drug paraphernalia, (30) bankruptcy attorneys, (31) services with a time delay of 48 hours between payment and delivery of the services, (32) Counterfeit goods, goods infringing on third party intellectual property rights, (33) products designed to circumvent copyright protection techniques or to otherwise facilitate the unlicensed use of copyrighted materials (e.g. ‘mod-chips’ to break the encryption of game computers to enable the playing of unlicensed copies of games), (34) timeshare and timeshare maintenance, (35) independent financial advisers (IFA), (36) bureaus (other Internet Payment Service Providers (IPSP) / Member Service Providers (MSP)) fulfilment houses (so no use for third party products or services), (37) bureau de change / money transfer, (38) damages, losses, penalties, or fines of any kind, (39) costs or fees over the normal price of the goods or services (plus applicable taxes) or Charges that cardholders have not specifically approved, (40) overdue amounts, or amounts covering returned or stop-payment checks, (41) sales made by third parties or entities (42) amounts that do not represent bona fide sales of goods or services, e.g. amounts which do not represent a bona fide sale of goods or services by you (e.g. the “funding” of an account without a corresponding provision of goods/services to another person or purchases by the owners (or their family members) or employees of your business which are contrived for cash flow purposes).

5.3.12 You must obtain our express written approval if you want to accept payment for goods and services in connection with (1) private medical practices, (2) e-money and e-wallet companies, (3) auctions, (4) computers, (5) car sales / importers and car advertising publications, (6) buying of shares, (7) foreign currencies, options, other financial instruments or precious metals, (8) investments of any kind, (9) products and/or services that under applicable law subject to age or other restrictions, (10) products or services related to political or social campaigning.

5.3.13 We reserve the right to modify the lists mentioned in clauses 5.3.11 and 5.3.12 from time to time.

5.4 Security

5.4.1 You must provide and maintain, at your own expense, the mobile device required to use the Card Reader and the Application, together with the necessary telecommunication contracts allowing the transmission of the Transaction Data.

5.4.2 We do not warrant that the Services will be compatible with your mobile device.

5.4.3 You must take all reasonable precautions to keep your Card Reader, the Application and your mobile device secure and to avoid loss, theft, misappropriation or unauthorised use of your mobile device, the Card Reader, the Application or your account security details (including your user ID, passwords and other security information).

5.4.4 You must at all times follow any reasonable instructions we give you in relation to the security of any Card Data or Transaction Data, customer data and the integrity of the Card Reader and the Application. We may communicate such instructions specifically to you through any agreed communication channel.

5.4.5 If your Card Reader or any security details relating to your payleven account are lost or stolen, or you suspect that someone other than you has used or tried to use them, you must tell us without delay by contacting Customer Service.

5.4.6 If your security details have been used to access your payleven account and we have not received any notification from you as described above, in the absence of any indication that your account may have been accessed without your authorisation we will process any payment transaction received through your account.

5.4.7 When using the Services for a transaction and provided that the Payment Card presented to you supports PIN, you must first ensure that the PIN is entered for verification purposes. When using the Services for a transaction requiring a signature (Chip&Sign or Swipe&Sign), you must take all reasonable actions to make sure that the Payment Cards presented to you for payment were issued to the person presenting such card to you, for example by comparing the signature on the Payment Card to that made in your presence by the person presenting the card. In the event that the two signatures are not a sufficiently close match for you to be comfortable that they were made by the same person, you must not accept the relevant Payment Card for payment unless the person presenting the card provides some other proof that they are the person to whom the card was issued.

5.4.8 You must at all times take all necessary measures to prevent a fraudulent or otherwise illegal use of your payleven account, the Card Reader or the Application. We will report any fraudulent activity or suspicion of fraudulent activity to the appropriate authorities.

5.4.9 If you have any reasonable suspicion that a card presented to you for payment is being used fraudulently you must note the relevant card details and contact us immediately.

5.4.10 When accepting transactions requiring a signature (Chip&Sign or Swipe&Sign), you must ensure that the cardholder accepts the payment transaction and that the cardholder signs the electronic signature receipt with his/her name at the specified place in the Application.

5.4.11 We may at any time restrict the number or the value (or both) of the transactions you may submit using the Chip&Sign or Swipe&Sign procedures.

5.4.12 When processing transactions, you must submit the full amount of the invoiced goods/service as one transaction. If the transaction is declined, you cannot split the transaction into smaller amounts. Please note that the card issuer retains the right to issue a chargeback if you split a transaction. Splitting transactions can result in your funds being withheld and your merchant account terminated.

5.5 Data Security Standards

5.5.1 You must at all times adhere to applicable data security standards determined by the Payment Card Industry Security Standards Council (PCI Council) whose data security standards and policies (the “PCI Standards”) can be viewed at www.pcisecuritystandards.org.

5.5.2 It is your obligation as a merchant accepting Payment Cards to determine which PCI Standards are applicable to you. Based on the information we hold on you we may recommend that you take certain actions in order to become compliant with relevant PCI Standards, however, recommendations shall not constitute legal or compliance advice and we shall not be liable to you for the accuracy of any recommendations we give you.

5.5.3 Upon request, you must demonstrate how you comply with applicable PCI Standards and must provide sufficient documentary, organisational or technological evidence of your compliance, including but not limited to a completion of a PCI assessment or self-assessment questionnaire. You must at all times adhere to any instruction we give you with regards to compliance with PCI Standards.

5.5.4 For the business typically undertaken by our merchants there are currently no direct fees associated with the certification of compliance with PCI Standards, however, this may not apply to your particular circumstances and you should carefully check the applicable PCI Standards and associated certification procedures. We also cannot guarantee that any currently free certification procedure will remain free of charge. The cost of compliance with applicable PCI Standards and any associated fees shall be borne by you.

5.6 Notification of defect

You must notify us immediately of any interruption, defect or damage relating to the Card Reader, the Application or the performance by us of the Services.

5.7 Cooperation

You must fully cooperate with us at your own cost if we require your cooperation for the purposes of any audit imposed by the Acquirer, the card schemes, or to comply with an order or investigation of a competent authority or law enforcement agency or court.

5.8 Dormant accounts

If there has been no activity on your account, meaning if no funds have been uploaded, withdrawn, sent or received through the Merchant Account(s) for at least one year and a balance is held on the Client Account for you, we will notify you of this by email to the email address registered by you and give you an opportunity to keep the Account active or to organize a transfer of any outstanding balance that is held on the Client Account to a bank account pointed out by you. If your response is not received by us within two months from the date of notification, we will automatically close the Account and your funds will be subject to the applicable law and to the extent so permitted shall accrue to us.

6. Processing payment transactions

6.1 Settlement

6.1.1 You must at all times maintain a bank account into which we can pay funds for successfully processed transactions (your “Settlement Account”). You must inform us immediately of any changes or closure of the Settlement Account no later than 7 business days prior to the change and you are solely responsible for the proper operation and maintenance of your new Settlement Account in the event of any changes. You shall indemnify us against all losses arising out of your failure to do so. You are solely responsible for the operation of your Settlement Account and the payment of any fees associated with your Settlement Account.

6.1.2 If required by us, you must give us a direct debit mandate over the Settlement Account for debiting amounts owed by you to us or the Acquirer.

6.1.3 For the purposes of value dating, the funds for successfully processed transactions will be credited to you immediately after your funds have been received by the Acquirer from the card schemes, however, further settlement into your Settlement Account will vary according to the timelines communicated to you from time to time depending on the Acquirer, your merchant category and other factors such as the risk of chargebacks or refunds.

6.1.4 Settlement into your Settlement Account does not amount to the receipt of cleared funds as any settlement amount may still be subject to the Chargeback procedure set out in clause 6.3.

6.1.5 We or the Acquirer will settle funds into your Settlement Account in regular intervals as communicated to you from time to time.

6.2 Refunds and Returns

6.2.1 You will be able to issue refunds to cardholders subject to the remaining provisions of this clause 6. However we shall not refund to you the fees levied by us in accordance with clause 8 in respect of the initial transaction that is to be refunded.

6.2.2 Refunds will only be permitted via your payleven account where:

 1. it is the total transaction amount which is being refunded (i.e. you cannot refund partial transaction amounts);
 2. the refund is initiated within 21 days from the date of the transaction to which the refund relates; and
 3. the card used by the cardholder to make the transaction is still valid.

6.2.3 By using the Services, you agree to process returns and refunds for your goods or services through your payleven account in accordance with this Agreement and the card scheme rules. The card scheme rules require that you:

 1. maintain a fair return and refund policy;
 2. inform your customer of your return policy at the time of purchase,
 3. do not give refunds to a customer in cash when the related transaction was done with a Payment Card, unless required by law, and
 4. do not accept cash or any other item of value for preparing a Payment Card sale refund.

6.2.4 To process a refund you must select the relevant transaction to be refunded in your transaction history, which is accessible through the sales history menu on the payleven mobile application. After you have selected the relevant transaction, you must press the refund button. This action will constitute your consent to the transaction being refunded. A refund order shall be deemed to have been received by us at the time you press the refund button. You will not be able to revoke a refund order after it has been received by us.

6.2.5 When you authorise a refund the money will be received by the recipient’s payment service provider (e.g. the card issuer) no later than the end of the business day after we received the refund order. By “business day” we mean normal business hours on any day between Monday and Friday (inclusive) but not including bank holidays or other public holidays in the UK. Authorisations not received on a business day will be deemed to have been received on the next business day.

6.2.6 If you have a negative balance in your payleven account following your issuing of a refund, receiving a Chargeback and any associated fees, fines, or penalties, we will request an amount equal to the amount of that negative balance from your bank account. In the event that we are unable to obtain such money from your bank account, we shall issue you with an invoice in an amount equal to the amount of that negative balance. You shall pay such invoice within 14 calendar days of the date of the invoice.

6.3 Chargebacks

6.3.1 Within certain time limits determined by law and applicable card scheme rules, transactions may be reversed through a process called chargeback (“Chargeback”) if such transaction:

 1. is subject to a dispute (e.g. if the goods or services are not supplied or if they fail to meet the required standards),
 2. is reversed for any reason by the relevant card scheme, the Acquirer, the card holder or the card issuer,
 3. was not authorised or payleven has reasons to believe that the transaction was not authorised,
 4. is allegedly illegal, fraudulent, or in violation of the terms of this Agreement;
 5. or for any other reason as specified by applicable card scheme rules.

6.3.2 If we or the Acquirer have received a Chargeback request in relation to a transaction, we and/or the Acquirer may deduct the amount of the Chargeback and any associated fees, fines, or penalties from

 1. any settlement proceeds due to you, and/or
 2. any reserve we hold, and/or
 3. your Settlement Account.

6.3.3 If we consider, in our reasonable discretion, that a transaction may be subject to a Chargeback, we or the Acquirer may withhold the amount of such potential Chargeback (including any associated fees or fines) until we can reasonably assess if such Chargeback will occur or not. If we assess that a Chargeback is based on a justified complaint from one of your customers, we will retain the funds. If the period of time under which a customer may dispute a transaction according to applicable law has expired, or if we determine that a Chargeback on the transaction will not occur, we will release the funds for regular settlement.

6.3.4 Where we have reason to believe that any transaction processed through our Services was fraudulent, we may suspend the Services until such time as the situation has been resolved to our satisfaction. At our request, you must assist us in verifying any transactions carried out through the Services. We will endeavour to give you advance notice of any such suspension of our Services.

6.3.5 If the funds available on your account are insufficient to cover any Chargeback, you shall immediately reimburse us for the amount of the Chargeback and all expenses associated with the Chargeback.

6.3.6 If we consider in our reasonable opinion that you have an excessive amount of Chargebacks, we may implement further controls or conditions governing the use of our Services. Such conditions or controls may include (but are not limited to) in any combination:

 1. adding supplementary processing fees,
 2. creating a reserve in an amount reasonably determined by us to cover anticipated Chargebacks and associated fees,
 3. require additional security for the timely fulfilment of your financial obligations under this Agreement, and/or
 4. terminating or suspending the Services.

6.3.7 At any time during this Agreement and for a period of up to thirteen months after the last transaction processed under this Agreement, we or the Acquirer may temporarily suspend or delay settlement to you in order to protect us against the risk of actual or anticipated Chargebacks or otherwise against the risk of your actual or anticipated failure to meet your obligations under this Agreement or relevant card scheme rules.

6.3.8 Set-Off Rights

We will deduct fees directly from any funds to be settled to you by the Acquirer. The amount transferred to you will be the gross transaction volume minus the sum of all fees and Chargebacks.

6.4 Receipts

Payleven will store signed receipts digitally free of charge. You will not be responsible for keeping these documents.

6.5 Safeguarding your Funds

All funds received by the Acquirer which are due to you will be held in the Acquirer’s client bank account until such time as they are paid to you in accordance with the terms of this Agreement.

6.6 Transaction Statements

We will provide you with access to ongoing account statements setting out, where relevant, the following information:

 1. a reference enabling you to identify payment transactions made during the relevant month and, where appropriate, the customer and information transferred with the payment transaction;
 2. the amount of the payment transactions made during the relevant month, shown in the currency in which your account is denominated;
 3. the amount and breakdown of the transaction charges in respect of the transactions made during the relevant month; and
 4. the credit value date.

6.6.1 We will provide you with access to on-going account statements. By accepting these terms, you request and agree that we aggregate fee information by brand, application, payment instrument categories and rates of interchange fees applicable to the transaction, as applicable, and that we make this information available to you periodically, at least once per month and in a manner which allows you to store the information and reproduce it in unchanged form.

7. Payment MARKS

7.1 For the duration of this Agreement we grant you a royalty-free, non-transferable and non-sub-licensable licence in the Service Territory to display the logos and trademarks of the card schemes of accepted Payment Cards (“Payment Marks”) strictly in accordance with applicable card scheme rules on the use and display of such Payment Marks.

7.2 You must at all times follow the instructions given by us, the Acquirer or the card schemes in relation to the use and display of Payment Marks. If required by us, the Acquirer or the card schemes, you must immediately change the Payment Marks or cease use of the Payment Marks and destroy all material bearing the Payment Marks.

7.3 You indemnify us and the Acquirer against any claim, fine or other loss incurred as a consequence of your use or display of the Payment Marks in breach of this Agreement or any instructions given hereunder or any card scheme rules.

8. Charges

8.1 In consideration of our provision of the Services to you, you agree to pay the fees set out in the Fee Schedule available on our website at the following address www.payleven.co.uk.
By accepting these terms, you declare and request from us that we may charge blended fees for different card products as per the fee schedule.

8.2 We will send you electronic invoices for any fees charged. By entering into this Agreement, you consent that we may send you electronic invoices. We will not send paper invoices.

8.3 We reserve the right to amend the Fee Schedule. You will be notified of such amendments no later than two months before the date upon which the amendments are to take effect. The changes will be notified to you through a message within the payleven Application. If you do not wish to accept any such change to the terms, you shall be entitled to terminate this Agreement. Your continued use of the Services following notification of the changes shall be deemed to be an acknowledgement of your acceptance of the amended fees.

8.4 All fees stated on the website are exclusive of VAT. If VAT is or becomes chargeable in respect of all or any of the amounts payable to us under this Agreement you agree that you will, upon receipt of a valid VAT invoice, pay to us VAT at the applicable rate in respect of the relevant supply of goods or services by us.

9. Our Liability To You

9.1 While we endeavour that the Services are normally available 24 hours a day, we accept no liability if, for any reason, the Services are unavailable or the Card Reader or the Application is unusable at any time or for any period. Provision of the Services may be suspended temporarily and without notice in the event of system failure, maintenance or repair, or for reasons beyond our control. We will endeavour to notify you in advance of any planned maintenance or repair operations that may result in suspension of the Services.

9.2 When you are the recipient of funds:

9.2.1 we are responsible for the correct transmission of transactions to your customers’ payment service provider (e.g. your customers’ card issuer);

9.2.2 where we fail to transmit a transaction correctly we shall immediately re-transmit that transaction, subject to applicable card scheme rules. If you request information relating to a transaction, we will endeavour to trace the transaction and notify you of the outcome. We are not liable under this clause if our failure to correctly transmit a payment order was due to unavoidable, abnormal or unforeseeable circumstances beyond our control, or due to any requirement of applicable law or regulation.

9.3 When you are the payer of funds:

9.3.1 If someone else uses your Card Reader and/or payleven account security details to make unauthorized transactions from your payleven account (for example, by making unauthorized refunds to cardholders), then you will be liable for a maximum of £50 for any losses prior to you notifying us in accordance with clause 5.4 (Security). However where you have acted fraudulently, or as a result of intent or gross negligence failed to comply with your security obligations under clause 5.4, you will be liable for all losses incurred in respect of unauthorized payment transactions up to the point at which you notify us in accordance with clause 5.4.5. You must notify us without delay, and in any event no later than 13 months after the debit date, of becoming aware of any unauthorized or incorrectly executed refund payments.

9.3.2 Where you have initiated a payment order (for example, where you have made a payment order for a refund to be paid) we shall be liable to you for the correct execution of the payment transaction up to the point at which the recipients' payment service provider (for example, the card issuer) receives the funds. However, if we cannot prove that the recipient's payment service provider has received the funds, we remain liable to you. In circumstances where we are liable we will, without undue delay, refund to you the amount of the non-executed or defective payment transaction. In all other cases we will, at your request, make immediate efforts to trace the payment transaction and notify you of the outcome.

9.4 Subject to clause 9.5:

9.4.1 We shall under no circumstances be liable to you, whether in contract, tort (including negligence), breach of statutory duty, or otherwise, for any loss of profit, loss of data or any indirect or consequential loss arising under or in connection with this Agreement; and

9.4.2 Our total liability to you in respect of losses arising under or in connection with this Agreement, whether in contract, tort (including negligence), breach of statutory duty, or otherwise, shall not exceed the total amount of Fees earned by us for your use of the Services during the two (2) months period immediately preceding the event giving rise to the claim for liability.

9.5 Nothing in this Agreement shall limit or exclude our liability for death or personal injury caused by negligence, or the negligence of our employees, agents or subcontractors; or fraud or fraudulent misrepresentation. No limitation of liability shall apply to any of your statutory rights under the Payment Services Regulations 2009 or our liability to you as described in 9.2 and 9.3.

10. Your Liability to us, the Aquirer and the Card Schemes

10.1 You shall be liable to us, the Acquirer and the card schemes for any losses incurred as a result of you or your employees, directors, officers, representatives or other third parties controlled by you;

10.1.1 breaching this Agreement;

10.1.2 failing to adhere to any security policy or manual;

10.1.3 failing to adhere to any reasonable instructions given to you by us or the Acquirer in relation to the use of our Services;

10.1.4 breaching applicable card scheme rules;

10.1.5 acting in a manner that will or is likely to result in reputational damage to us, the Acquirer or the card schemes of accepted Payment Cards;

10.1.6 acting fraudulently; or

10.1.7 breaching applicable laws and regulations;

10.2 You shall indemnify and hold harmless us and the Acquirer or any of our or the Acquirer’s employees, directors, officers and representatives against any third party claims brought or threatened against us or the Acquirer as a result of any of the events listed in clause 10.1 above.

10.3 We will report any fraudulent or illegal activities to the competent authorities.

11. Disputes and complaints

If you have any complaints about our Services, you should contact our Customer Service on +44 (0)20 7112 8211 or via email to support@payleven.co.uk which will ensure a review is conducted of the complaint and that the results are communicated to you in a timely manner. You may also submit a written complaint by addressing it to payleven Customer Services,  Oxford House, 76 Oxford Street, London, W1D 1BS. Your complaint will be dealt with in accordance with our complaints handling procedure, a copy of which is available on request.

12. Term, Suspension and Termination

This Agreement will come into force as soon as you have given your consent to it but the provision of Services to may be suspended until we and the Acquirer have determined that you have completed the necessary registration and verification processes successfully. The Agreement will continue until terminated by us or by you in accordance with the following provisions.

12.1 Termination by You

You may terminate this Agreement, without giving any reason, by contacting Customer Services.

12.2 Suspension and Termination by payleven

12.2.1 We may terminate this Agreement at any time by giving you at least two months’ notice of such termination.

12.2.2 Your account and this Agreement may be terminated by us after 6 months of non-use of the Service.

12.2.3 You will not be able to access your account details after your account has been terminated.

12.2.4 We reserve the right to immediately suspend or terminate the provision of part or all of the Services in case:

 1. we are so instructed by a governmental authority, the relevant Scheme Owner or a relevant Acquirer;
 2. we in our reasonable discretion consider your products or services to be provided in breach of this Agreement, the card scheme rules and/or applicable laws;
 3. we in our reasonable discretion consider the continued provision of our Services to you to pose a threat to our or the Acquirer’s reputation with the Scheme Owners, the regulatory authorities and/or the general public; or
 4. we find there are clear indications that you are or are likely to become insolvent and/or unable to provide a material part of the your products and/or services;
 5. your annual payleven account turnover exceeds or is likely to exceed the equivalent of 100,000 USD for MasterCard or 100,000 USD for Visa or 150,000 USD for both MasterCard and VISA (or equivalent amount in the currency in which your account is denominated);
 6. you have provided us with false, inaccurate, incomplete or misleading information;
 7. you have breached the terms of this Agreement;
 8. your account has been compromised as set out in clause 5.4;
 9. you pose an unacceptable fraud or financial risk to us;
 10. you are using the Services in breach of any applicable laws, rules or regulations; or
 11. you are engaged in fraudulent or illegal conduct.

12.2.5 We will endeavour to notify you in advance of our intention to suspend the Services and will provide you with the reasons for doing so where this is possible.

12.3 Consequences of termination

12.3.1 Upon termination of this Agreement, you shall no longer be entitled to use the Services and the licences granted to you for the Application and the use of any logos, trademarks or other intellectual property licensed to you under this Agreement will expire. You must remove all payleven and card schemes’ identification, logos and decals you may display, including but not limited to the ones displayed on your points of sales and websites.

12.3.2 The termination of this Agreement will not affect any rights or obligations which may have accrued prior to termination or expiry. The obligations of either of us set out in this Agreement which are intended to survive termination shall continue in full force and effect notwithstanding termination.

13. Confidentiality and Privacy

13.1 The parties must keep secret and not make available to third parties any confidential information or data which they have exchanged in their contractual relations except as provided for under this Agreement or to comply with legal obligations.

13.2 By paying with a Payment Card, its owner is invited to consent to the processing of his personal data by payleven through the software, which is needed for the payment process. payleven and the Merchant will handle, process and use this data in accordance with the Data Protection Act 1998 and EU Directive 95/46/EEC (as amended) regulations.

13.3 More detailed information about how we protect your data can be found in our Data Protection Policy available on our website.

14. Intellectual property rights

14.1 Other than as expressly set out in this Agreement, you do not acquire any right, title or interest in or to the Intellectual Property Rights subsisting in the Services. For the purposes of this Agreement, “Intellectual Property Rights” means all inventions (whether patentable or not), design rights, database rights, copyright, moral rights, semiconductor topography rights, unregistered trade and service marks, logos, get-up and trade names and, in each case, the goodwill attaching to them, all registered intellectual property rights, know-how, and any rights or forms of protection of a similar nature and having equivalent or similar effect to any of them which subsist anywhere in the world.

14.2 You may not assign, sublicense, copy or distribute the Services or permit third parties to use the Services.

14.3 Except as permitted by law, you may not copy, adapt, reverse engineer, decompile, disassemble, modify, adapt or make error corrections to the Services.

15. Representations and Warranties

You represent and warrant to us that: (i) you are at least 18 years of age; (ii) you are resident in the United Kingdom; and (iii) you have the legal right and full power and authority to enter into this Agreement and perform your obligations under it.

16. Final Provisions

16.1 Amendment

16.1.1 We reserve the right to amend this Agreement at any time and, unless the amendment is required sooner in accordance with applicable laws or regulations, we shall give you at least two months’ prior notice of any such change. The change will be notified to you through a message within the Application or by email. If you do not wish to accept any such change to the terms, you shall be entitled to terminate this Agreement during such period notice by notifying us in the conditions described under clause 15.3.1 of this Agreement. Your continued use of the Services following any such notice period shall be deemed to be an acknowledgement of your acceptance of the amended terms and conditions.

16.1.2 The latest version of this Agreement can be viewed on our Website. On your request, we will provide you with a paper copy of this Agreement.

16.1.3 The layout, form and wording of the website(s) or screens through which you access your payleven account, and the payleven account screens themselves, are subject to change by us at any time. We may make such changes without providing you with any prior notification.

16.2 Invalidity of Terms

If any provision of this Agreement is unenforceable in any way, this will not affect the validity of the remaining terms in any way. We may occasionally allow you extra time to comply with your obligations or decide not to exercise some of our rights. However, we can still insist on the strict application of this Agreement later on.

16.3 Communications

16.3.1 Statements, notices, disclosures and other communications to be given by us to you under this Agreement (including any changes to the terms and conditions of this Agreement) shall be made in English, in writing, by email or electronically through your payleven account. For the purpose of this Agreement, any notice in writing may be given by way of recordable electronic communication in text form unless we specifically require a document to be written on paper and/or signed.

16.3.2 You must maintain a valid postal address and email account for the duration of this Agreement. You must inform us immediately if you change the address or other contact information provided to us by you. We will not be responsible for any failure by you to receive a communication if we send it to the address or other contact information provided by you. Payleven will not bear responsibility if the sole email address specified by you is not valid or if you have changed your email address but have not notified us.

16.3.3 Any communication sent to you electronically to the last address you have given us for this purpose shall be deemed to have been received by you on the day the communication was sent, except when the sending of the communication results in an immediate error message. Communication sent to you by post shall be deemed received by you on the second business day after posting.

16.4 Customer Service

You can contact our Customer Service by sending an email to support@payleven.co.uk or via our website or by calling +44 (0)20 7112 8211. You can also send written communication by post to Oxford House, 76 Oxford Street, London, W1D 1BS, however, we recommend that you communicate with us electronically.

16.5 Assignment

16.5.1 Your payleven account is personal to you. We verify your identity in accordance with section 5.2. Therefore, you may not assign, novate or otherwise transfer any of your rights or obligations under this Agreement to any person without our prior written consent.

16.5.2 If we decide to transfer your account to another entity (for example within the corporate group of Payleven Ltd as part of a restructuring) we will only do so to an entity which has appropriate regulatory licences or authorisations. We will give you at least two months prior notice of this change. Clause 16.1.1 applies and you will be able to terminate your account if you wish.

16.6 Consumer Rights

16.6.1 If you are a consumer, as defined by the applicable laws of the jurisdiction in which you reside, you have the right to cancel this Agreement in writing at any time within two weeks from the time of entering into this Agreement or the date on which you have been communicated these terms and conditions, whichever is later. A termination shall not affect any transactions already processed and submitted to the Acquirer or the card schemes for settlement. You shall be entitled to a refund of fees except those fees which we have charged you for services provided up to the time of your cancellation.

16.7 Third Party Rights

A person who is not a party to this Agreement has no right under the Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 to enforce any term of this Agreement.

16.8 Entire Agreement

16.8.1 This Agreement constitutes the entire agreement between you and us and supersedes and replaces all previous drafts, agreements, arrangements and understandings between you and us, whether written or oral, relating to its subject matter.

16.8.2 We each agree that in entering into this Agreement we have not relied on, and shall have no remedies in respect of, any representation or warranty (whether made innocently or negligently) that is not set out in this Agreement.

16.9 Governing law and jurisdiction

16.9.1 This Agreement and any dispute or claim arising out of or in connection with it or its subject matter or formation (including non-contractual disputes or claims) are governed by English law, except if you entered into this Agreement as a consumer, in which case mandatory local consumer protection laws may be applicable.

16.9.2 If you are a business customer eligible to contractually determine the venue for disputes arising out of or in connection with this Agreement, you agree that

 1. the English courts shall have exclusive jurisdiction to determine any dispute or claim that you bring against us;
 2. the English courts shall have non-exclusive jurisdiction to determine any dispute or claim that we bring against you.

16.9.3 Payleven Ltd is a payment institution authorised and supervised by the Financial Conduct Authority of the United Kingdom (the “FCA”) with FCA License number [581071]. The address of the FCA is 25 The North Colonnade, Canary Wharf, London E14 5HS, United Kingdom. It can be reached by telephone on (+44) 20 7066 1000 or via its website at www.fca.org.uk.

In case we have not resolved a dispute or complaint to your satisfaction, you may be able to bring a complaint before the UK Financial Ombudsman Service. You may contact the Financial Ombudsman Service by writing to The Financial Ombudsman Service, South Quay Plaza, 183 Marsh Wall, London E14 9SR, United Kingdom or by calling 0800 023 4567 (from the UK) or +44 20 7964 0500 (international). Information can also be found on their website at www.financial-ombudsman.org.uk.

Onze website maakt gebruikt van cookies. Klik hier voor meer informatie.  ×

bazinga